© Brian Sokol/Panos Pictures
14 Čvn 17 20 Srp 19

Jak využíváme vaše dary

Lékaři bez hranic se dlouhodobě soustředí převážně na podporu od soukromých dárců, aby si zachovali finanční a operační nezávislost, jakož i nezávislost na politických a jiných zájmech a vlivech. Proto přijímají finanční prostředky od vlád a mezinárodních institucí jen v omezené míře. Celosvětově činí soukromé dary přes 95 % veškerých příjmů organizace.

Lékaři bez hranic se zavázali, že minimálně 80 % celosvětových výdajů vynaloží na aktivity související s vlastním posláním organizace, tedy humanitární a zdravotnickou pomocí a přinášením svědectví, tzv. social mission. V roce 2017 to bylo 83 %.

Provoz a aktivity Lékařů bez hranic v ČR v roce 2017

Česká pobočka patří v rámci mezinárodní organizace Lékařů bez hranic k mladším kancelářím. V loňském roce jsme poslali na humanitární pomoc přes 76 milionů korun, tedy 73 procent z přijatých darů. Zbývajících 27 procent jsme využili na dárcovské aktivi­ty, osvětovou činnost, nábor spolupracovní­ků pro mise v terénu nebo administrativu. Jsme totiž stále ve fázi, kdy budujeme naši dárcovskou základnu. Náklady na získání nových dárců jsou přitom poměrně velké, avšak nutné pro zajištění stabilního financo­vání našich projektů. Tento proces v případě nově založených kanceláří trvá několik let. K osmdesátiprocentní hranici proto teprve směřujeme a měli bychom jí dosáhnout v následujících třech letech.

Poměru 80/20 se nám na celosvětové úrovni daří dosahovat díky dlouhodobě fun­gujícím kancelářím s rozsáhlou dárcovskou základnou. Například téměř třicet let fungu­jící pobočka Lékařů bez hranic ve Spojených státech na pomoc v terénu vynakládá přes 89 procent svých výdajů.

Abychom si zachovali neutralitu a nezá­vislost na politických zájmech a vlivech, při­jímáme dary z veřejných rozpočtů jen velmi omezeně. Loni tvořily 2 procenta z celosvě­tových příjmů. Lékaři bez hranic v ČR v roce 2017 nepřijali žádné finanční prostředky z českého státního rozpočtu či z evropských grantů. Veškeré získané dary pocházely výhradně od soukromých dárců. Část nákladů organizace v ČR, konkrétně 20 % pokryly dotace z partnerské švýcarské sekce Lékařů bez hraic (MSF Švýcarsko). Tyto dotace byly určeny výhradně na rozvoj dárcovství a investice do budoucích příjmů.

Podrobné informace o našem financování včetně finanční zprávy a nezávislého auditorského výroku naleznete v naší výroční zprávě, kterou každý rok vydáváme v červnu.  Pokud máte ohledně našeho financování jakékoliv dotazy, obraťte se na nás na e-mailu: dary@lekari-bez-hranic.cz.