© Julie Remy
14 Čvn 17 18 Led 24

FAQ: Spolupracujte s námi

Zajímá vás práce na misích Lékařů bez hranic? Zde najdete základní informace o předpokladech pro výjezd, výběrovém řízení i samotné práci v terénu.

Před přihlášením:

1. Spolupracujete pouze s lékaři?
2. Jaké profese vyjíždí na mise?
3. Spolupracujete s lékaři všech specializací?
4. Spolupracujete také se zdravotnickými záchranáři?
5. Jaké jsou podmínky spolupráce?
6. Poskytují nemocnice volno zaměstnancům po dobu mise?
7. Přijímáte pro spolupráci na misích studenty a stážisty?
8. Existuje nějaký věkový limit pro spolupráci s Lékaři bez hranic?
9. Jaké národnosti se mohou přihlásit do výběrového řízení?
10. Mohu se přihlásit do výběrového řízení, i když jsem několik posledních let pracoval mimo svou profesi?
11. Organizují Lékaři bez hranic kurzy pro potenciální zájemce o mise?
12. Je výhodou zkušenost s pobytem v zahraničí?
13. Jaké jazyky musím znát, abych mohl vyjet na misi?
14. Musím projít kurzem tropické medicíny před výjezdem na misi?

Výběrové řízení:

1. Jak probíhá výběrové řízení?
2. Jak dlouhé je výběrové řízení a jak dlouho před tím, než chci odjet na misi, bych se měl/a přihlásit?

Výběr mise a odjezd:

1. Jak probíhá výběr mise?
2. Musím před odjezdem na misi dát výpověď?
3. Mohu si vybrat zemi, kam jet na misi?
4. Mohu misi odmítnout?
5. Do jaké země s největší pravděpodobností pojedu?
6. Budu před odjezdem nějak proškolen?
7. Jaká musím mít očkování?

Na misi:

1. Jak jsou mise dlouhé?
2. Jaké jsou na misi životní a pracovní podmínky?
3. Budu mít na misi přístup k internetu/emailu a telefonu?
4. Mohu z mise odjet předčasně?
5. Bude mě účast na misi něco stát?
6. Jsou mise placené? Jsou některé náklady hrazené Lékaři bez hranic?
7. Budu mít pracovní smlouvu?
8. Mám během mise nárok na dovolenou?
9. Budu pojištěn/a? Co když na misi onemocním nebo se zraním?
10. Mohu jet na misi s partnerem či rodinou?
11. Jak se Lékaři bez hranic postarají o mou bezpečnost na misi?
12. Jakou podporu mohu očekávat během mise a po misi?

Po misi:

1. Jaké jsou možnosti kariérního růstu s Lékaři bez hranic?

Ostatní:

1. Mohu pracovat jako dobrovolník v české kanceláři Lékařů bez hranic?
2. Je praxe u Lékařů bez hranic započítávána jako plnohodnotná součást specializačního studia / přípravy na atestaci?

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 257 090 150 nebo na emailu: hr@lekari-bez-hranic.cz.


Před přihlášením

1.  Spolupracujete pouze s lékaři?

Ne. Lékaři bez hranic na projektech disponují celými týmy odborníků z různých oblastí. Velká část našich dobrovolníků má zdravotnické vzdělání (lékaři, zdravotní sestry, porodní asistentky, farmaceuti, psychiatři), ale na misích najdou uplatnění i další odborníci:

 • technici, logistici, stavební inženýři, specialisté na vodu a sanitaci
 • administrátoři, personalisté, finanční koordinátoři

[Zpět]

2.  Jaké profese vyjíždí na mise?

 • lékaři – všeobecní lékaři, internisté, pediatři, chirurgové, anesteziologové, gynekologové/porodníci
 • všeobecné a dětské zdravotní sestry, instrumentářky
 • epidemiologové
 • farmaceuti
 • porodní asistentky
 • psychologové a psychiatři
 • logistici, technici, stavební inženýři, specialisté na vodu a sanitaci, mechanici, elektroinženýři
 • administrativní pracovníci, finanční koordinátoři a personalisté

[Zpět]

3.  Spolupracujete s lékaři všech specializací?

Ne, všechny specializace se při poskytování zdravotní péče na misích nehodí. Spolupracujeme se všeobecnými lékaři, internisty, pediatry, chirurgy, anesteziology, gynekology/porodníky a psychiatry. Nespolupracujeme například se zubaři, očními lékaři, dermatology či neurology.
[Zpět]

4.  Spolupracujete také se zdravotnickými záchranáři?

Jako zdravotníci mohou na misi vyjet pouze uchazeči, kteří ukončili lékařské či sesterské vzdělání, mají minimálně dvouletou praxi a splňují další požadavky (viz Jaké jsou podmínky spolupráce?). Záchranáři bez tohoto vzdělání nejsou ve většině zemí, kde Lékaři bez hranic působí, oprávněni k výkonu zdravotnického povolání a to ani v podmínkách krizové pomoci. Zdravotníci vyjíždějící na mise neposkytují pouze první pomoc, ale poskytují vysoce odbornou zdravotnickou pomoc, často ve velmi komplikovaných situací, za pomoci základních a nesofistikovaných prostředků. Kromě toho vedou a školí týmy místních zdravotníků.
[Zpět]

5.  Jaké jsou podmínky spolupráce?

Nezbytné:

 • minimálně 2 roky odborné praxe v oboru, kterému se budete věnovat na misi (v případě lékařů specialistů nutno mít atestaci)
 • pokročilá znalost angličtiny, u některých profesí i francouzština
 • schopnost pracovat a být součástí multikulturního a multidisciplinárního týmu
 • organizační schopnosti, schopnost správného určování priorit
 • ochota pracovat v potenciálně neklidných regionech
 • odolnost vůči stresu
 • možnost výjezdu na misi v délce několika týdnů až 1 roku (podmínky pro jednotlivé profese viz Jak jsou mise dlouhé?)
 • zdravotníci musí mít platnou registraci u příslušné komory
 • ztotožnění s cíli a hodnotami Lékařů bez hranic

Výhodou:

 • pokročilá znalost francouzštiny
 • znalost španělštiny, portugalštiny, arabštiny, ruštiny či jiného jazyka používaného v oblastech misí
 • zkušenost se supervizí, školením a vedením lidí
 • pracovní nebo cestovní zkušenosti z rozvojových zemí či oblastí, kde Lékaři bez hranic pracují
 • předchozí zkušenost na podobné pracovní pozici s neziskovou organizací
 • zájem a/nebo zkušenost s mezinárodním humanitárním děním či mezinárodními vztahy

[Zpět]

6. POSKYTUJÍ NEMOCNICE VOLNO ZAMĚSTNANCŮM PO DOBU MISE?

Ano, nicméně vždy záleží na situaci a možnostech dané nemocnice. Pro zjednodušení výjezdů lékařů a ostatního zdravotnického personálu, mají Lékaři bez hranic uzavřené dohody s některými zdravotnickými zařízeními a institucemi, především s nemocnicemi. Tyto dohody našim spolupracovníkům usnadňují vzít si po dobu mise volno.

Podívejte se na seznam uzavřených dohod s nemocnicemi.

[Zpět]

7. Přijímáte pro spolupráci na misích studenty a stážisty?

Lékaři bez hranic na mise studenty či stážisty nepřijímají a to zejména z důvodu nedostatečných profesních zkušeností. Pracovní zkušenosti patří k základním předpokladům pro spolupráci. Tento požadavek má zajistit jak dostatečnou úroveň odborných znalostí, tak jistou zralost a zkušenost s pracovním prostředím, které jsou nezbytné pro úspěšné působení na misi a vedení místních zaměstnanců. V případě zdravotnických profesí jsou důvodem rovněž zákonné požadavky v místech působení Lékařů bez hranic, které ve většině oblastí světa umožňují výkon zdravotnické profese, včetně zdravotnické pomoci při katastrofách, pouze zdravotnickým profesionálům s patřičným vzděláním a diplomem.
[Zpět]

8.  Existuje nějaký věkový limit pro spolupráci s Lékaři bez hranic?

Ne. Spodní hranice spolupráce je dána požadavkem na vzdělání a pracovní zkušenosti. Horní hranice neexistuje. Všichni dobrovolníci musí před odjezdem projít lékařskou prohlídkou, která uzná jejich schopnost účastnit se mise.
[Zpět]

9.  Jaké národnosti se mohou přihlásit do výběrového řízení?

Česká kancelář Lékařů bez hranic se stará o nábor dobrovolníků žijících na území ČR a Slovenska a do výběrového řízení se mohou přihlásit všichni zájemci bez rozdílu národnosti, kteří dlouhodobě žijí na území těchto států.
[Zpět]

10.  Mohu se přihlásit do výběrového řízení, i když jsem několik posledních let pracoval mimo svou profesi?

Délka přerušení práce v oboru by neměla přesahovat 2 roky. Delší může být pouze v případě předešlé velmi dlouhé praxe. Každý takový případ bude posuzován individuálně.
[Zpět]

11.  Organizují Lékaři bez hranic kurzy pro potenciální zájemce o mise?

Ne, před výběrovým řízením žádné přípravné kurzy neorganizujeme. Relevantní přípravou je splnění podmínek spolupráce (viz Jaké jsou podmínky spolupráce?), sledování webu Lékařů bez hranic a účast na informačním večeru. Přípravný kurz organizujeme pro kandidáty, kteří již úspěšně prošli výběrovým řízením. Před odjezdem na první misi projdete školením, které Vás teoreticky připraví na realitu misí, poučí o bezpečnosti, zacházení se stresem, zodpovědnosti jednotlivých členů mise, mezikulturních rozdílech apod.
[Zpět]

12.  Je výhodou zkušenost s pobytem v zahraničí?

Ano. Nemusí se jednat přímo o pracovní zkušenost, velkou výhodou je jakýkoliv delší pobyt v zahraničí, nejlépe v zemích či regionech, kde Lékaři bez hranic nejčastěji poskytují pomoc (Afrika, Asie, Jižní Amerika).
[Zpět]

13.  Jaké jazyky musím znát, abych mohl vyjet na misi?

Komunikačním jazykem na misích je angličtina, její pokročilá znalost je tedy nezbytná. V současnosti se velká část našich projektů nachází ve frankofonních zemích Afriky a důležitost znalosti francouzštiny se zvyšuje. Na pozice zdravotních sester, logistiků, administrátorů nebo personalistů se čekací doba na výběr mise může bez znalosti francouzštiny protáhnout i na dobu delší než 6 měsíců, a proto bývá nábor těchto pozic bez znalosti francouzštiny často omezen. Výhodou je i znalost dalších světových jazyků, španělštiny, portugalštiny, ruštiny či arabštiny.
[Zpět]

14.  Musím projít kurzem tropické medicíny před výjezdem na misi?

Absolvování kurzu tropické medicíny je nezbytné/ silně doporučené pro spolupracovníky v následujících profesích: všeobecný lékař, všeobecná zdravotní sestra, laboratorní manažer. Účast na kurzu tropické medicíny není nicméně podmínkou před přihlášením do výběrového řízení. Lékaři bez hranic nehradí náklady za účast na tomto kurzu. Více informací o kurzech tropické medicíny naleznete na www.astmh.org.
[Zpět]

Výběrové řízení

1.  Jak probíhá výběrové řízení?

Podmínkou pro zapojení se do výběrového řízení je účast na informačním večeru (termíny a místa konání zde) a splnění podmínek pro spolupráci (viz Jaké jsou podmínky spolupráce?). Po zaslání přihlášky (k dispozici po informačním večeru) s dalšími potřebnými dokumenty a po kladném vyhodnocení jsou uchazeči z technických a administrativních profesí pozváni na test, který prověří jejich znalosti z daného oboru. Všichni uchazeči jsou posléze pozváni na pohovor a Assessment centrum, které prověřuje jejich osobnostní předpoklady pro výjezd na misi. Úspěšní uchazeči se posléze stávají součástí tzv. poolu spolupracovníků, jimž jsou nabízena volná místa na misích.
[Zpět]

2.  Jak dlouhé je výběrové řízení a jak dlouho před tím, než chci odjet na misi, bych se měl/a přihlásit?

Délka celého procesu je různá a závisí na několika faktorech, vč. časových možností uchazečů pro účast na testu či Assessment centru a pro výjezd samotný, stejně jako na dostupnosti vhodných pozic v projektech Lékařů bez hranic. Celý proces od zaslání přihlášky po výjezd na misi může trvat několik týdnů až 6 měsíců.
[Zpět]

Výběr mise a odjezd

1.  Jak probíhá výběr mise?

Po zařazení do poolu spolupracovníků se Vám podle Vašich časových možností a odborných dispozic budeme snažit najít odpovídající a vhodnou misi. Všem spolupracovníkům jsou nabízeny mise primárně na základě potřeb projektů. Spolupracovníci si nemohou vybírat konkrétní regiony či země, kde by jejich mise měla probíhat. Účast na misi je nicméně dobrovolná, a tak si spolupracovníci mohou určit, kam jet nechtějí, případně nabízenou misi odmítnout.
[Zpět]

2.  Musím před odjezdem na misi dát výpověď?

Uvolnění ze zaměstnání záleží na domluvě se stávajícím zaměstnavatelem. Po zařazení do poolu spolupracovníků se nestáváte natrvalo zaměstnancem Lékařů bez hranic, v pracovním poměru jste pouze během jednotlivých misí. Lékaři a další personál některých nemocnic mohou využít výhod uzavřených dohod o spolupráci, které usnadňují výjezdy s Lékaři bez hranic na mise (více na intranetu nemocnic).
[Zpět]

3.  Mohu si vybrat zemi, kam jet na misi?

Lékaři bez hranic upřednostňují při výběru dobrovolníků flexibilní zájemce, kteří jsou v souladu s Chartou Lékařů bez hranic ochotní k výjezdu do oblastí, kde je jejich přítomnost potřeba. Spolupracovníci si nemohou mise vybírat, ty jim jsou nabízeny podle potřeb v krizových oblastech a jejich profesních a dalších předpokladů.
[Zpět]

4.  Mohu misi odmítnout?

Ano, můžete odmítnout jakoukoli nabízenou misi z osobních či jiných důvodů. Od spolupracovníků nicméně očekáváme určitou flexibilitu a ochotu k výjezdu do většiny zemí a regionů, kde Lékaři bez hranic pracují.
[Zpět]

5.  Do jaké země s největší pravděpodobností pojedu?

Potřeby projektů se průběžně mění v závislosti na humanitární situaci. Např. v roce 2021 se nejvíce výjezdů Čechů a Slováků uskutečnilo do Jemenu, Afghánistánu, Etiopie, Jižního Súdánu a Nigérie.
[Zpět]

6.  Budu před odjezdem nějak proškolen?

Před odjezdem na první misi projdete několikadenním školením, které Vás teoreticky připraví na realitu misí, poučí o bezpečnosti, zacházení se stresem, zodpovědnosti jednotlivých členů mise, mezikulturních rozdílech apod. Před každým výjezdem obdržíte informace vztahující se k zemi a projektu, do nějž jedete, a projdete sérií přípravných briefingů.
[Zpět]

7.  Jaká musím mít očkování?

Potřebná očkování se liší v závislosti na regionu mise. O očkování se budete moci poradit při předodjezdové zdravotní prohlídce.
[Zpět]

Na misi

1.  Jak jsou mise dlouhé?

Délka mise se může výrazně lišit, od několika týdnů až po 6 až 12 měsíců. Délka mise je závislá zejména na typu profese, kterou budete na misi zastupovat. Někdy může délka mise také záviset na prostředí, kde se projekt odehrává (kratší mise v krizových situacích, delší mise v dlouhodobých projektech a relativně stabilním prostředí).

PROFESE / DÉLKA MISE (zpravidla):

 • všeobecný lékař (vč. pediatrů, internistů) - 6-9 měsíců
 • chirurg / traumatolog / ortoped - 3 měsíce
 • anesteziolog - cca 2-3 měsíce
 • gynekolog / porodník - 3 měsíce 
 • psychiatr / psycholog - 6-9 měsíců
 • epidemiolog - cca 1-2 měsíce
 • farmaceut - 6-9 měsíců
 • všeobecná sestra - 6-9 měsíců
 • instrumentářka - 2-3 měsíce
 • porodní asistentka - 6-9 měsíců
 • laboratorní manažer - 6-9 měsíců
 • univerzální logistik - 6-9 měsíců
 • logistik / administrátor - 6-9 měsíců
 • specialista na vodu a odpadové hospodářství - 6-9 měsíců
 • zásobovací specialista - 6-9 měsíců
 • specialista na motorová vozidla - 6-9 měsíců
 • stavební inženýr / architekt - 6-9 měsíců
 • administrátor - 6-12 měsíců
 • finanční koordinátor - 6-12 měsíců
 • koordinátor lidských zdrojů - 6-12 měsíců

[Zpět]

2.  Jaké jsou na misi životní a pracovní podmínky?

Životní i pracovní podmínky se liší země od země, i projekt od projektu. Lékaři bez hranic se v každém případě snaží zajistit pro své spolupracovníky podmínky, které podporují pracovní výkony a zároveň příliš nepřevyšují standardy v dané lokalitě dostupné. Může se stát, že se budete muset obejít bez tekoucí vody či elektřiny a žít ve velmi malém prostoru (chatce, tukulu). Komunikační prostředky budou omezené, z bezpečnostních důvodů může být více či méně omezena svoboda Vaše pohybu mimo základnu apod. Chudoba, se kterou se budete každodenně setkávat, bude šokující. Často si budete muset zvyknout žít v prostředí, kde součástí každodenní reality je přítomnost ozbrojených složek. V počátcích projektu nebo v krizových podmínkách se životní i pracovní podmínky mohou snížit na základní minimum.
[Zpět]

3.  Budu mít na misi přístup k internetu/emailu a telefonu?

Možnosti komunikace se liší mise od mise. Například internetové připojení je téměř vždy dostupné v hlavních městech mise, ale není vždy zajištěno ve vzdálených místech projektů. Totéž platí i pro dosah signálu mobilních telefonů. V rámci mise je komunikace vždy zajištěna pomocí rádiového spojení.
[Zpět]

4.  Mohu z mise odjet předčasně?

Na misi odjíždíte jako dobrovolník, z mise je tedy možné kdykoli z osobních či pracovních důvodů odjet domů.
[Zpět]

5.  Bude mě účast na misi něco stát?

Od chvíle, kdy jste přijat/a do poolu spolupracovníků Lékařů bez hranic (po Assessment centru), jsou výdaje spojené s odjezdem a pobytem na misi hrazeny Lékaři bez hranic. V průběhu výběrového řízení žádné náklady neproplácíme (cestovní a ubytovací náklady na test či Assessment centrum ve Vídni/Praze).
[Zpět]

6.  Jsou mise placené? Jsou některé náklady hrazené Lékaři bez hranic?

Za účast na misi budete dostávat mzdu, který slouží jako kompenzace k pokrytí nákladů a finančních závazků, které za sebou doma necháváte (nájem, splácení půjček apod.). Výše této kompenzace je kolem 2000 EUR za měsíc. Každý dobrovolník na misi také dostává místní diety (per diem), které slouží jako kapesné na nákup jídla a dalších osobních potřeb. Lékaři bez hranic hradí tyto náklady spojené s výjezdem na misi: cestovní náklady, víza, očkování, ubytování, zdravotní pojištění (vč. repatriace).
[Zpět]

7.  Budu mít pracovní smlouvu?

Ano. Čeští a slovenští dobrovolníci jsou v pracovním poměru vždy s jedním z našich operačních center ve Švýcarsku, Francii, Holandsku, Belgii nebo Španělsku.
[Zpět]

8.  Mám během mise nárok na dovolenou?

Ano, v průběhu mise budete mít vždy po třech měsících nárok na několik dní dovolené.
[Zpět]

9.  Budu pojištěn/a? Co když na misi onemocním nebo se zraním?

Lékaři bez hranic zajišťují speciální cestovní pojištění pro všechny své spolupracovníky. Součástí tohoto balíčku je pokrytí veškeré zdravotní péče, repatriace, invalidity a úmrtí. Pojištění je platné po celou dobu mise. Kromě toho je na každé misi k dispozici lékař zodpovědný za zdraví spolupracovníků.
[Zpět]

10.  Mohu jet na misi s partnerem či rodinou?

Ano, ale možnosti jsou velmi omezené. Na první misi není možné vyjet s rodinou či partnerem. I při výjezdu na další mise existuje mnoho překážek, které rodinné mise do značné míry limitují či znemožňují. Těmito překážkami mohou být bezpečnostní podmínky, složitost nalezení uplatnění pro partnera, omezené ubytovací kapacity, chybějící vzdělávací struktury pro děti.
[Zpět]

11.  Jak se Lékaři bez hranic postarají o mou bezpečnost na misi?

Rizika spojená s bezpečností na misi jsou každodenní součástí práce dobrovolníků. Často jsou důsledkem horší kvality transportu (stav silnic, stav vozidel) nebo nestálostí politické situace. Lékaři bez hranic dbají na svůj vozový park a pravidelně jej udržují. Všichni zaměstnanci dodržují místní silniční pravidla. Pokud jde o bezpečnost v oblastech krizových zásahů, Lékaře bez hranic chrání principy neutrality a nestrannosti, stejně jako důkladná bezpečnostní opatření specificky formulovaná pro každý projekt. Bezpečnostní opatření nejčastěji regulují volný pohyb spolupracovníků mezi základnou a pracovištěm či pohyb po okolí ve volném čase. Bezpečnostní situace na jednotlivých projektech je neustále pod kontrolou koordinátora projektu, který také tato opatření průběžně upravuje. V drtivé většině případů nejsou projekty Lékařů bez hranic chráněny ozbrojenou ochrankou, nicméně vždy zaměstnávají denní či noční hlídače. Další podrobnosti najdete v článku Bezpečnost a ochrana.
[Zpět]

12.  Jakou podporu mohu očekávat během mise a po misi?

Dobrovolníci Lékařů bez hranic se mohou ocitnout v situacích, které na ně budou mít silný psychologický dopad. Z tohoto důvodu budete moci být v průběhu mise či po jejím skončení v kontaktu s psychologem/psychoterapeutem.
[Zpět]

Po misi

1.  Jaké jsou možnosti kariérního růstu s Lékaři bez hranic?

V rámci organizace je možné využít kariérního růstu. Dobrovolníci většinou vyjíždí na první mise do projektů, kde pracují na nižších organizačních pozicích. Po získání potřebných zkušeností se mohou uplatnit v koordinačním týmu, který sídlí v hlavním městě a řídí všechny projekty v dané zemi. Lékaři bez hranic disponují také širokou zaměstnaneckou základnou v operačních centrech a dalších kancelářích, kde je možné se ucházet o zaměstnání.
[Zpět]

Ostatní

1.  Mohu pracovat jako dobrovolník v české kanceláři Lékařů bez hranic?

Podpory dobrovolníků česká kancelář Lékařů bez hranic využívá jak pro výpomoc v kanceláři, tak také při pořádání různých veřejných a osvětových akcí (výstavy apod.). V kanceláři se může jednat o nárazovou, nebo pravidelnou výpomoc v rámci jednotlivých oddělení (často jednoduchá administrativní výpomoc). V případě zájmu nám zašlete svůj životopis na: hr@lekari-bez-hranic.cz.
[Zpět]

2.  Je praxe u Lékařů bez hranic započítávána jako plnohodnotná součást specializačního studia / přípravy na atestaci?

Na misi máte možnost si všechny provedené výkony nechat potvrdit vedoucím mise nebo koordinátorem zodpovědným za zdravotnickou část projektu. Takové dobrozdání přeložené do českého jazyka se postoupí kompetentnímu orgánu v České nebo Slovenské republice. Rozhodnutí započítání praxe u Lékařů bez hranic do specializace záleží výhradně na tomto orgánu.
[Zpět]

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 257 090 150 nebo na emailu: hr@lekari-bez-hranic.cz.