06 Zář 17 08 Led 20

Charta Lekárov bez hraníc

„Lekári bez hraníc sú medzinárodná nezávislá humanitárna organizácia. Väčšinu jej členov tvoria lekári a zdravotnícki pracovníci, patria k nim však aj zástupcovia iných profesií. Všetci dobrovoľníci ctia nasledujúce princípy:

Lekári bez hraníc pomáhajú ľuďom v núdzi, obetiam prírodných katastrof, katastrof spôsobených ľudským pričinením alebo obetiam ozbrojených konfliktov, a to bez diskriminácie a bez ohľadu na rasu, etnický pôvod, náboženské či politické presvedčenie.

V mene všeobecnej lekárskej etiky a práva na humanitárnu pomoc pracujú Lekári bez hraníc neutrálne a nestranne, pričom vyžadujú úplnú a neobmedzenú slobodu potrebnú na vykonávanie svojej činnosti.

Spolupracovníci Lekárov bez hraníc sa zaväzujú rešpektovať zásady profesnej etiky a zachovať si úplnú nezávislosť od akéhokoľvek politického, ekonomického alebo náboženského vplyvu.

Ako dobrovoľníci sú si Lekári bez hraníc vedomí rizík a nebezpečenstva, ktorému sú pri práci vystavení a zriekajú sa práva požadovať pre seba alebo pre svojich blízkych iné odškodnenie, než aké je organizácia schopná poskytnúť.“