14 Čvn 17 01 Čvn 22

Charta Lékařů bez hranic

Lékaři bez hranic jsou mezinárodní zdravotnická  a humanitární organizace. Většinu jejích členů tvoří lékaři a zdravotničtí pracovníci, patří mezi ně ale i zástupci jiných profesí. Všichni spolupracovníci ctí následující principy:

Lékaři bez hranic pomáhají lidem v nouzi, obětem přírodních katastrof, katastrof způsobených lidským přičiněním nebo obětem ozbrojených konf liktů, a to bez diskriminace, bez ohledu na etnický původ a náboženské nebo politické přesvědčení.

Ve jménu všeobecné lékařské etiky a práva na humanitární pomoc pracují Lékaři bez hranic neutrálně, nestranně a vyžadují plnou a neomezenou svobodu při výkonu své činnosti.

Spolupracovníci Lékařů bez hranic se zavazují respektovat zásady profesní etiky a zachovávat úplnou nezávislost na jakémkoli politickém, ekonomickém nebo náboženském vlivu.

Spolupracovníci Lékařů bez hranic si jsou vědomi rizik a nebezpečí, kterým jsou na misích vystaveni, a nemají právo požadovat pro sebe ani pro své blízké jiné odškodnění, než jaké je organizace schopna  poskytnout."