{{ index[0].node.title }}

{{ index[0].node.field_intro_text }}

Našich dárců si nesmírně vážíme. Právě díky jejich podpoře můžeme pomáhat lidem v nouzi na celém světě. S finančními prostředky, které nám svěří, nakládáme maximálně zodpovědně.
• Zavázali jsme se, že nejméně 80 % ze získaných prostředků na mezinárodní úrovni směřuje přímo na podporu
humanitárních projektů v terénu a přinášení svědectví o situaci v krizových oblastech. Maximálně 20 % využíváme
na ostatní aktivity, jako je provoz organizace a získávání finančních příspěvků.
 
Abychom si zachovali neutralitu a nezá­vislost na politických zájmech a vlivech, dary z veřejných rozpočtů při­jímáme jen velmi omezeně. V roce 2018 tvořily 1 % z celosvě­tových příjmů. 
 
Naše výroční účetní závěrka a zpráva o hospodaření jsou v ČR (stejně jako i v ostatních zemích) auditovány nezávislou auditorskou firmou a zveřejněny ve výroční zprávě společně s osvědčením auditorské firmy. 
 
Hospodaření celého hnutí dokumentuje každoročně vydávaná Mezinárodní zpráva – International Activity Report, která shrnuje aktivity v jednotlivých projektech Lékařů bez hranic a také uvádí finanční prostředky vložené do daných aktivit.
 

 
Lékaři bez hranic v ČR ani v roce 2018 nepřijali žádné finanční prostředky z českého státního rozpočtu či z evropských grantů. Veškeré získané dary pocházely výhradně od soukromých dárců.