06 Zář 17 08 Led 20

Ako sa prihlásiť

Pred podaním prihlášky si pozorne prečítajte všetky stránky sekcie Práca v teréne.

Ďakujeme vám za váš záujem o prácu pre Lekárov bez hraníc. Lekári bez hraníc v ČR prijímajú prihlášky od kohokoľvek trvalo žijúceho na území ČR a SR. Pokiaľ v ČR a SR trvalo nežijete, kontaktujte geograficky zahraničnú pobočku Lekárov bez hraníc, kde vám poradia, ako sa prihlásiť.

1. Informačný večer

2. Prihláška

3. Test a Assessment centrum

4. Zaradenie do registru a výber misie

5. Prípravný kurz (PPD)

 

6. Odjazd na misiu

Krok 1: Informačný večer

Venujte dostatok času preštudovaniu týchto stránok a informácií o Lekároch bez hraníc a práci v teréne.

Pred zaslaním prihlášky do výberového konania je povinná návšteva informačného večera.

Krok 2: Prihláška

Ak sa domnievate, že spĺňate naše konkrétne požiadavky pre danú profesiu a pokiaľ ste sa zúčastnili nášho úvodného informačného večera, zašlite nám vyplnenú prihlášku, ktorú si stiahnete tu, na email hr@lekari-bez-hranic.cz.

Okrem prihlášky nám, prosím, zašlite svoj životopis a motivačný list.

Prihlášku vyhodnotíme a odpovieme vám do jedného mesiaca od zaslania.

Humanitárna práca je zo svojej podstaty nepredvídateľná a požiadavky na členov tímu v teréne sa neustále menia. Preto sa môže stať, že vašu prihlášku zamietneme napriek tomu, že spĺňate všetky podmienky pre danú profesiu - dochádza k tomu v prípade, ak vašu konkrétnu špecializáciu v najbližšej dobe pre naše projekty nepotrebujeme a nevieme, kedy ich potrebovať budeme. V takom prípade vám odporučíme podať si prihlášku opätovne neskôr.

Krok 3: Test a Assessment centrum

Ak dôjdeme k záveru, že vaše schopnosti a skúsenosti zodpovedajú našim požiadavkám, prevezmeme vás k písomnému testu priamo do kancelárie Lekárov bez hraníc v Prahe. Testy sa líšia pre jednotlivé nezdravotnícke profesie. Lekári a ostatní zdravotníci profesné testy neabsolvujú.

Všetci kandidáti musia prejsť celodenným assesment centrom vo Viedni. Assessment centrum je metóda výberu vhodných kandidátov na základe dopredu definovaných kritérií a hodnôt, ktoré považujeme za dôležité u všetkých našich budúcich spolupracovníkov.

Dali sme dohromady zoznam odborných znalostí a zručností, ktoré sú podľa nás nevyhnutné ku kvalitnej práci pre našu organizáciu. Všetky pritom nie sú nevyhnutné pre každé miesto - záleží na špecifickej povahe danej práce, a tiež na stupni zodpovednosti, ktorý sa s ňou spája. Niektoré zručnosti samozrejme potrebuje každý, kto sa o prácu v organizácii uchádza. Jedná sa o nasledujúce vlastnosti:

Flexibilita v jednaní

Ak chcú spolupracovníci Lekárov bez hraníc efektívne dosahovať stanovené ciele, musia sa vedieť prispôsobiť meniacim sa okolnostiam, podmienkach, úlohám, povinnostiam a ľuďom.

Orientácia na výsledky a kvalitu

Spolupracovníci Lekárov bez hraníc potrebujú nasadenie a húževnatosť potrebnú na dosahovanie stanovených cieľov a k zavádzaniu účinných riešení v dohodnutom časovom rámci s využitím zdrojov a v súlade so zavedenými postupmi. Zároveň je nutné neustále sa snažiť o zlepšovanie vlastných výkonov pri plnení úloh.

Tímová práca a spolupráca

Spolupracovníci Lekárov bez hraníc musia vedieť účinne spolupracovať s ostatnými na ceste k spoločným cieľom.

Ohľad na bezpečnosť a manažérske schopnosti

Spolupracovníci Lekárov bez hraníc musia taktiež vedieť rozpoznať faktory, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť spolupracovníkov aj projektu, a tiež predvídať situácie, v ktorých sa spolupracovníci, projekt alebo priestory organizácie môžu ocitnúť v nebezpečenstve.

Okrem toho je nutným predpokladom schopnosť rozhodovať a umenie stanoviť a zaviesť zodpovedajúce opatrenia a predpisy v súlade s bezpečnostnými zásadami Lekárov bez hraníc.

Krok 4: Zaradenie do registru a výber misie

Register Lekárov bez hraníc je databáza prijatých uchádzačov, ktorých je možné vyslať na zahraničné misie. Pokiaľ úspešne prejdete prijímacím konaním, dostanete sa do neho aj vy.

Po prijatí do registru pracovníkov pripravených na výjazd na misiu predpokladáme, že s vami môžeme pre prácu v našej organizácii počítať a bude nevyhnutné vyjasniť možný termín výjazdu na prvú misiu. Akonáhle sa dostanete do registra, začneme vám podľa vašej časovej dostupnosti a profesie hľadať vhodnú misiu. Berieme pritom do úvahy aj vaše predchádzajúce skúsenosti, schopnosti a jazykovú výbavu. Následne vás oboznámime s voľnými miestami, kde a v akom termíne a akú náplň práce môžete očakávať.

Spolupracovníci si nemôžu vybrať konkrétne miesto, kam by chceli vycestovať. Umiestnenie vychádza z našich operačných potrieb v teréne. Každý má ale právo ponúkanú pozíciu odmietnuť. Od spolupracovníkov čakajúcich na misiu každopádne očakávame, že budú maximálne flexibilní a príjmu umiestnenie tam, kde budú najviac potrební.

Hľadanie misie je do určitej miery konkurenčný proces, pretože v prípade niektorých profesií môže na misiu čakať viac ľudí, než je aktuálne voľných pozícií v teréne. Rolu pri konečnom výbere potom hrajú vaše časové možnosti a obmedzenia, jazyková výbava a profesné skúsenosti. 

Krok 5: Prípravný kurz (PPD)

Všetci, ktorí čakajú na výjazd na prvú misiu sú vyslaní na tzv. predodjazdový kurz, ktorý trvá 10 dní.

Krok 6: Odchod na misiu

A letíte...