14 Čvn 17 16 Lis 18

Zaměstnanecké podmínky

Práce pro Lékaře bez hranic nabízí celou řadu výhod, často nehmotných. Jde o náročnou, ale vděčnou osobní i profesní zkušenost, navíc při ní skutečně a hmatatelně pomáháte ostatním.

Délka mise

Typická mise v terénu trvá 6 až 9 měsíců, i když v případě náhlých krizí či specifických potřeb mohou být i kratší. Spolupracovníci jedoucí do terénu potřebují určitý čas na aklimatizaci na práci i prostředí, aby mohli převzít plnou odpovědnost v projektu a zajistili dostatečnou kontinuitu ve prospěch místních spolupracovníků a pacientů.

Výjimkou z tohoto pravidla bývají chirurgové, gynekologové / porodníci, anesteziologové, instrumentářky, specialisté na motorová vozidla a epidemiologové, jejichž mise jsou obvykle kratší.

Druhy závazků

Někteří terénní pracovníci vyjedou na misi jen jedinkrát, mnozí ale využívají toho, že mohou na mise jezdit opakovaně v průběhu své kariéry, kdykoli to jejich osobní situace dovolí. Část z nich zjistí, že práce s Lékaři bez hranic je způsob života, který odpovídá jejich hodnotám a kariérním plánům i z dlouhodobého hlediska, na mise jezdí pravidelně a přijímají postupně větší odpovědnost za jejich řízení, stejně jako za rozvoj a strategické směřování organizace na manažerské úrovni.

Při každém výjezdu pracovník podepisuje pracovní smlouvu na dobu určitou s jedním z našich operačních center ve Švýcarsku, Francii, Belgii, Španělsku či Nizozemí.

Vyjednávání o uvolnění k výjezdu s vaším domácím zaměstnavatelem, zejména pokud se jedná o jednu z nemocnic, se kterou máme podepsánu Dohodu o spolupráci, velmi rádi podpoříme.

Platy

Platy u Lékařů bez hranic odpovídají humanitární a dobrovolnické povaze této práce, i když se zároveň snaží alespoň částečně zohlednit vysokou odbornou úroveň práce v terénu. Plat na první misi činí zhruba 1328 eur měsíčně, v případě opakovaných misí postupně stoupá.

Pojištění

Během mise se vám Lékaři bez hranic postarají o kompletní zdravotní pojištění včetně pojištění invalidity a životního pojištění. Zdravotní pojištění trvá tři měsíce po návratu do České republiky či na Slovensko. V případě evakuace kryje pojistná částka i návrat do vlasti.

Zdravotní prohlídka před nástupem

Před výjezdem na misi vás pošleme na zdravotní prohlídku, která potvrdí vaši fyzickou způsobilost.

Zároveň budete muset absolvovat očkování potřebná pro zemi, region a podmínky, kam jedete, případně začít malarickou profylaxi.

Náklady, které hradí Lékaři bez hranic

  • Zpáteční letenka v ekonomické třídě na nejkratší a nejlevnější let na místo určení. Součástí cesty bývá zastávka v některém z našich operačních center v Evropě kvůli briefingu před cestou, resp. kvůli debriefingu při návratu z ní
  • Úhrada nákladů na nutná víza, certifikáty či překlady dokumentů
  • Očkování, která nejsou hrazena domácí pojišťovnou a související zdravotní výdaje
  • Ubytování, strava a doprava po dobu trvání smlouvy
  • Veškeré náklady na případná školení, pokud do nějakého budete zařazeni

Cestovní náklady spojené s přijímacím řízením v Praze či ve Vídni Lékaři bez hranic nehradí.

Pracovní doba

Pracovní doba se projekt od projektu liší. Volný čas činí v průměru jeden den v týdnu. V krizových situacích probíhá práce hekticky a pracovní doba se může prodloužit. Za normálních okolností ovšem dbáme na čas nutný k odpočinku a relaxaci.

Profesní i osobní rozvoj, kariérní postup

Lékaři bez hranic své pracovníky povzbuzují k tomu, aby v organizaci zůstali činní i po návratu z první mise – jejich získané zkušenosti mají pro efektivitu naší práce velký význam. Našim terénním pracovníkům proto nabízíme nejrůznější příležitosti k další kariéře.

Své profesionální zkušenosti můžete rozšířit prací v celé řadě programů a napomoci tak vlastnímu osobnímu i profesnímu rozvoji.

Po nabytí rozsáhlejších terénních zkušeností u Lékařů bez hranic se můžete úspěšně ucházet o místo logistického, lékařského či projektového koordinátora, případně vedoucího mise.

Nabízíme i školící kursy v oblasti projektového managementu, zdravotnického managementu a logistiky.

Pokud vás kariéra u Lékařů bez hranic zajímá, doporučujeme vám konzultovat aktuální možnosti s naším personálním oddělením.