© Carl Theunis/MSF
25 Květen 18 22 Lis 18

Poučení o zpracování osobních údajů

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Lékaři bez hranic - Médecins Sans Frontiéres in Czech Republic, o.p.s., IČO: 28476654, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Seifertova 555/47, PSČ 13000, telefon: 257090150, e-mail: office@lekari-bez-hranic.cz, webová stránka: https://www.lekari-bez-hranic.cz.

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Lékaři bez hranic zpracovávají osobní údaje, které jim byly poskytnuty dárci, dobrovolníky, spolupracovníky nebo podporovateli prostřednictvím registračního formuláře nebo jinou cestou, např. telefonicky, písemně či elektronicky. Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména:

jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa a, pokud jsou poskytnuty, také akademický titul, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, profilová fotografie, a dále v souvislosti s elektronickým přístupem k webové stránce IP adresa, soubory cookies.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou organizací Lékaři bez hranic zpracovávány za účelem registrace, informování, komunikace, zpracování a přiřazení poskytnutých darů, včetně vystavení potvrzení pro účely daně z příjmů.

V rámci tohoto účelu zpracování tak bude ke zpracování osobních údajů docházet zejména:

1) při registraci a identifikaci dárce a jeho příspěvků,

2) pro komunikaci (zejména zasílání novinek, poděkování, vystavení potvrzení pro účely daně z příjmů, informovování o aktivitách Lékařů bez hranic a dalších relevantních skutečnostech).

 PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Výše uvedené zpracováním osobních údajů probíhá na základě

1) informovaného souhlasu uděleného nepodmíněně a svobodně organizaci Lékaři bez hranic,

2) oprávněného zájmu organizace Lékaři bez hranic nebo nezbytné ochrany práv a právních nároků organizace Lékaři bez hranic,

3) nutnosti splnění právní povinnosti vztahující se k organizaci Lékaři bez hranic.

Organizace Lékaři bez hranic může určité osobní údaje veřejně komunikovat a použít k marketingové činnosti vůči stávajícím nebo potenciálním dárcům a podporovatelům. Takto však budou osobní údaje využity pouze v případě, že k tomu bude udělen zvláštní předchozí souhlas.

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od dárců, dobrovolníků, spolupracovníků nebo podporovatelů, a to zejména v souvislosti se zasíláním novinek, poděkování, informování o aktivitách organizace Lékaři bez a případně v rámci další komunikace (osobní, telefonické, písemné nebo jiné).

ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a jejich poskytovatel má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat písemným oznámením zaslaným na adresu sídla organizace Lékaři bez hranic nebo na jeho e-mailovou adresu, jak jsou uvedeny výše.

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno organizaci Lékaři bez hranic, lze osobní údaje zpracovávat pouze v rozsahu odpovídajícímu právnímu důvodu zpracování, tj. zejména při plnění právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků.

SUBJEKTY ZPRACOVÁVAJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracovává organizace Lékaři bez hranic, a to v písemné a elektronické formě. Osobní údaje mohou takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými Správce uzavře smlouvu dle platných právních předpisů. Seznam těchto zpracovatelů naleznete zde.

ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚDAJŮ JINÝM OSOBÁM

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení) a osobám v pozici tzv. zpracovatelů osobních údajů spolupracujících s organizací Lékaři bez hranic.

OBDOBÍ, PRO KTERÉ SUBJEKT SOUHLASÍ SE ZPRACOVÁVÁNÍM A DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Období, po které může organizace Lékaři bez hranic osobní údaje zpracovávat, je stanoveno na základě účelu zpracovávání osobních údajů. Délka tohoto období je vždy specifikována ve znění daného souhlasu.


DALŠÍ INFORMACE O PRÁVECH V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobám - subjektům údajů, jejichž osobní údaje zpracovává organizace Lékaři bez hranic, přiznává Zákon a Nařízení vedle práv již uvedených výše také zejména práva shrnutá níže.

Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona: Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu organizace Lékaři bez hranic povinna tuto informaci (obsahující vždy sdělení dle § 12 odst. 2 Zákona) bez zbytečného odkladu předat.

Ochrana práv dle § 21 Zákona: Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).

Dle Nařízení má subjekt údajů zejména tyto práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od organizace Lékaři bez hranic potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat organizaci Lékaři bez hranic o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud zanikl nebo není shledán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u organizace Lékaři bez hranic.

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u organizace Lékaři bez hranic námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů organizace Lékaři bez hranic nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků organizace Lékaři bez hranic.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od organizace Lékaři bez hranic a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.


Při naší práci uplatňujeme vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo nedovolenému zničení, náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu.

K osobním údajům všech našich dárců, spolupracovníků, dobrovolníků a podporovatelů přistupujeme eticky, transparentně, obezřetně a s maximálním respektem.

Vážíme si vaší důvěry. 


V případě jakýchkoli dotazů týkajících se našeho přístupu k ochraně osobních údajů se na nás neváhejte obrátit.

Kontaktní e-mail ve věcech ochrany osobních údajů:

Markéta Hronová
E-mail: office@lekari-bez-hranic.cz