© Kjell Gunnar Beraas/MSF
14 Čvn 17 03 Srp 17

Bezpečnost a ochrana

Hlavním úkolem Lékařů bez hranic je poskytovat nutnou lékařskou pomoc lidem v nouzi. Máme-li se dostat k těm, kteří nás potřebují nejvíc, nezbývá nám než často působit v oblastech, kde trvají nebo nedávno skončily nejrůznější konflikty. V každém regionu přitom hrozí jiná rizika, záleží na kontextu, v němž naše humanitární zásahy probíhají.

Jako pracovníci Lékařů bez hranic se často ocitnete v nejistém, nestabilním prostředí. Práce v těchto regionech znamená automaticky jisté riziko či přímo nebezpečí. Některá z konkrétních rizik tu vysvětlujeme blíže.

Zvládání rizikových situací

Všem rizikům se vyhnout samozřejmě nelze, děláme ale vše pro to, abychom je minimalizovali. K tomu nám pomáhají přísné bezpečnostní protokoly.

Před začátkem nového projektu i v jeho průběhu provádíme zevrubnou analýzu rizik.

U každé terénní mise stanovujeme konkrétní a podrobná bezpečnostní pravidla a plány, vymezujeme strategie a zavádíme potřebná bezpečnostní opatření a povinnosti.

Tyto protokoly berou v úvahu podobu rizik, jakým pracovníci Lékařů bez hranic v terénu čelí, a zavádějí povinné postupy pro případ nejrůznějších bezpečnostních hrozeb.

Bezpečnostní opatření

Všichni pracovníci Lékařů bez hranic musí dodržovat stanovená bezpečnostní opatření. Nejlepší ochranou je vhodné chování a přístup. Práce pro naši organizaci stojí na dobrovolném rozhodnutí a uchazeč by toto vše měl vzít v úvahu.

Rozhodnete-li se pracovat pro Lékaře bez hranic, berete tím za své naše rozhodnutí působit v prostředí plném nejrůznějších bezpečnostních rizik. Pokud se tedy nebudete bezpečnostními opatřeními řídit, může následovat i vyloučení z mise.

Rizika

Pro pochopení různých stupňů bezpečnostních opatření je vhodné rozdělit naše projekty na projekty s nízkým, středním a vysokým stupněm rizika.

Nízký stupeň rizika

Na misích a v projektech s nízkým stupněm rizika nemusí být bezpečností opatření tak přísná. Nebývá nutný zákaz vycházení, pracovníci mohou používat veřejnou dopravu a dokonce mohou v dané zemi cestovat v rámci dovolené.

Střední stupeň rizika

Na mnoha misích Lékařů bez hranic se setkáváme s rizikem středního stupně. Podle konkrétní situace v takovém případě připadají v úvahu následující opatření:

  • Zákaz vycházení (v určitých hodinách)
  • Omezení pohybu
  • Kulturně citlivé chování
  • Viditelná identifikace pracovníků organizace

V situacích se středním stupněm rizika jsou pracovníci často povinni hlásit, kde se zrovna vyskytují, a za všech okolností u sebe mít vhodné komunikační prostředky (např. vysílačky nebo mobilní telefony).

V některých případech může dojít k omezení styků s místními pracovníky a obyvateli, výběru oblečení nebo konzumace alkoholu na veřejnosti, pokud by podobné aktivity mohly ohrozit pracovníka a ostatní.

Při práci pro Lékaře bez hranic vás okolí automaticky považuje za zástupce organizace a vaše slova a činy nemají dopad jen na vaši bezpečnost, ale také na zbytek týmu. Od této odpovědnosti si často na misi nejde odpočinout.

Vysoký stupeň rizika

Na misích s vysokým stupněm rizika může být pohyb našich pracovníků výrazně omezen a každý se musí bez výjimky řídit velmi přísnými bezpečnostními opatřeními a předpisy.

V některých situacích je nutno dočasně přerušit činnost a odcestovat do bezpečnější lokality. Ve většině případů se lze vrátit zpět a pokračovat v práci, jakmile se situace uklidní.

A konečně v extrémních případech se bezpečnostní situace může zhoršit natolik, že z oblasti nelze odjet, i když byste si to přáli. V podobných situacích je lepší zůstat na místě, než volit evakuaci za každou cenu.

Hierarchie odpovědnosti

Terénní pracovníci se po celou dobu mise musí řídit platnými bezpečnostními předpisy a opatřeními. V bezpečnostních otázkách je zavedená jasná hierarchie odpovědnosti.

Projektový koordinátor zodpovídá za bezpečnost týmu na úrovni projektu. Vedoucí mise je zodpovědný za bezpečnost celé mise Lékařů bez hranic v dané zemi. Celková zodpovědnost je v rukou operačního centra.

Lékaři a případně i zdravotní sestry někdy sdílí odpovědnost za zdraví dalších terénních pracovníků s lékařským koordinátorem, sídlícím v hlavním městě dané země.

Členové týmu se musí za všech okolností řídit jejich pokyny.

Osobní odpovědnost

Vzhledem k povaze bezpečnostních opatření, která Lékaři bez hranic zavádějí a dodržují, má každý člen týmu jistou část odpovědnosti a dělí se o ni s ostatními členy organizace.

Kromě této sdílené odpovědnosti musí být každý pracovník schopen zhodnotit potenciálně negativní dopad svých slov či činů jak na svou vlastní situaci, tak i na ostatní. Tento odhad nedílně patří k terénní práci.

Pokud vám bezpečnostní situace v dané lokalitě nevyhovuje, můžete projekt (či misi) opustit, jakmile projektový koordinátor neboli vedoucí mise usoudí, že je to dostatečně bezpečné.

Organizace se vás bude snažit informovat o všech nutných opatřeních již před odjezdem, konečná odpovědnost je ale na vás.

Lékaři bez hranic nikdy nepřenášejí odpovědnost za bezpečnost svých pracovníků na jiné organizace.

Specifické typy rizik

Během práce v projektu Lékařů bez hranic lze narazit na rizika nejrůznějších typů. Tato rizika mohou zahrnovat:

Nemoci a přírodní katastrofy

Rizika tohoto typu jsou při práci pro Lékaře bez hranic relativně častá. Mezi nemoci řadíme i dlouhodobý stres.

Rizika nemocí (k nejvážnějším patří ohrožení malárií, TBC, HIV, meningitidou či hepatitidou) lze omezit mnoha způsoby. K nejúčinnějším patří očkování, antimalarika nebo kondomy.

Dopravní nehody

Nejčastější příčinou zranění či smrti terénních pracovníků jsou dopravní nehody. Riziko roste hlavně v zemích, kde se příliš nedodržují běžné dopravní předpisy a řidiči se řídí spíše specifickými, jinde neznámými zvyky. Zejména v konfliktních situacích bývají dopravní podmínky extrémně chaotické a nebezpečné.

Lékaři bez hranic nejčastěji využívají služeb místních řidičů, protože terénní pracovníci organizace nejsou na misích proti dopravním nehodám pojištěni.

Drobná kriminalita

K méně závažným kriminálním činům, zejména ke kapesním krádežím, dochází všude na světě, zejména v davu na veřejných místech. V neznámém prostředí člověk snadno ztratí orientaci a toho zloději dokážou velmi dobře využít.

Zahraniční pracovníci jsou rovněž vystaveni riziku podvodu a loupežného přepadení (včetně ozbrojených přepadení a únosů aut).

Násilí

Také násilné činy patří mezi častá rizika. Ženy se navíc mohou stát za určitých okolností terčem sexuálního násilí a měly by se mít obzvlášť na pozoru. V extrémních případech se ozbrojené skupiny mohou dopouštět drancování, únosů či násilných útoků na Lékaře bez hranic i další nevládní organizace.

Pracovníci se mohou ocitnout pod palbou nebo je může na zdraví či životě vážně ohrozit nevybuchlá munice, pozemní miny, dělostřelecká palba nebo letecké bombardování.

Snažíme se bezpečí svých pracovníků hlídat ze všech sil, přesto neexistují žádné záruky. Je třeba znát rizika předem, snažit se je maximálně omezit a dbát na to, aby o nich věděl každý, koho se mohou týkat.