© Kjell Gunnar Beraas/MSF
06 Sep 17 06 Sep 17

Bezpečnosť a ochrana

Hlavnou úlohou Lekárov bez hraníc je poskytovať nevyhnutnú lekársku pomoc ľuďom v núdzi. Pokiaľ sa máme dostať k tým, ktorí nás najviac potrebujú, často nemáme inú možnosť, než pôsobiť v oblastiach, kde trvajú alebo nedávno skončili najrôznejšie konflikty. V každom regióne pritom hrozia iné riziká, záleží od kontextu, v ktorom naše humanitárne zásahy prebiehajú.

Ako pracovníci Lekárov bez hraníc sa často ocitnete v neistom, nestabilnom prostredí. Práca v týchto regiónoch znamená automaticky isté riziko, či priamo nebezpečenstvo. Niektoré z konkrétnych rizík tu bližšie vysvetľujeme.

Zvládanie rizikových situácií

Nedá sa samozrejme vyhnúť všetkým rizikám, robíme však všetko preto, aby sme ich minimalizovali. K tomu nám pomáhajú prísne bezpečnostné protokoly.

Pred začiatkom nového projektu aj v jeho priebehu vykonávame podrobnú analýzu rizík.

Pri každej misii stanovujeme konkrétne a podrobné bezpečnostné pravidlá a plány, vymedzujeme stratégie a zavádzame potrebné bezpečnostné opatrenia a povinnosti.

Tieto protokoly berú do úvahy podobu rizík, akým pracovníci Lekárov bez hraníc v teréne čelia a zavádzajú povinné postupy pre prípad najrôznejších bezpečnostných hrozieb.

Bezpečnostné opatrenia

Všetci pracovníci Lekárov bez hraníc musia dodržiavať stanovené bezpečnostné opatrenia. Najlepšou ochranou je vhodné správanie a prístup. Práca pre našu organizáciu stojí na dobrovoľnom rozhodnutí a uchádzač by toto všetko mal vziať do úvahy.

Ak sa rozhodnete pracovať pre Lekárov bez hraníc, beriete tým naše rozhodnutie pôsobiť v prostredí plnom bezpečnostných rizík za svoje. Pokiaľ sa teda nebudete bezpečnostnými opatreniami riadiť, môže nasledovať aj vylúčenie z misie.

Riziká

Pre pochopenie rôznych stupňov bezpečnostných opatrení je vhodné rozdeliť naše projekty na projekty s nízkym, stredným a vysokým stupňom rizika.

Nízky stupeň rizika

Na misiách a v projektoch s nízkym stupňom rizika nemusia byť bezpečnostné opatrenia tak prísne. Zákaz vychádzania nebýva nutný, pracovníci môžu používať verejnú dopravu a dokonca môžu v danej krajine cestovať v rámci dovolenky.

Stredný stupeň rizika

Na mnohých misiách Lekárov bez hraníc sa stretávame s rizikom stredného stupňa. Podľa konkrétnej situácie v takomto prípade prichádzajú do úvahy nasledujúce opatrenia:

  • Zákaz vychádzania
  • Obmedzenie pohybu
  • Kultúrne citlivé správanie
  • Viditeľná identifikácia pracovníkov organizácie

V situáciách so stredným stupňom rizika sú pracovníci často povinní hlásiť, kde sa zrovna nachádzajú a za všetkých okolností mať pri sebe vhodné komunikačné prostriedky (napr. vysielačky alebo mobilné telefóny).

V niektorých prípadoch môže dôjsť k obmedzeniu stykov s miestnymi pracovníkmi a obyvateľmi, konzumácie alkoholu na verejnosti alebo výberu oblečenia, pokiaľ by mohli podobné aktivity ohroziť ostatných pracovníkov.

Pri práci pre Lekárov bez hraníc vás okolie automaticky považuje za zástupcov organizácie a vaše slová a činy nemajú dopad iba na vašu bezpečnosť, ale tiež na zvyšok tímu. Na misii sa často od tejto zodpovednosti nedá odpočinúť.

Vysoký stupeň rizika

Na misiách s vysokým stupňom rizika môže byť pohyb našich pracovníkov výrazne obmedzený a každý sa musí bez výnimky riadiť veľmi prísnymi bezpečnostnými opatreniami a predpismi. V niektorých situáciách je nutné dočasne prerušiť činnosť a odcestovať do bezpečnejšej lokality.

Vo väčšine prípadov je možné vrátiť sa späť a pokračovať v práci, akonáhle sa situácia upokojí. V extrémnych prípadoch sa bezpečnostná situácia môže zhoršiť natoľko, že z oblasti nie je možný odchod, aj keby ste si to priali. V podobných situáciách je lepšie zostať na mieste, než voliť evakuáciu za každú cenu.

Hierarchia zodpovednosti

Spolupracovníci sa počas celej doby trvania misie musia riadiť platnými bezpečnostnými predpismi a opatreniami. V bezpečnostných otázkach je zavedená jasná hierarchia zodpovednosti.

Projektový koordinátor zodpovedá za bezpečnosť tímu na úrovni projektu. Vedúci misie je zodpovedný za bezpečnosť celej misie Lekárov bez hraníc v danej krajine. Celková zodpovednosť je v rukách operačného centra. Lekári a prípadne aj zdravotné sestry niekedy zdieľajú zodpovednosť za zdravie ďalších pracovníkov s lekárskym koordinátorom, sídliacim v hlavnom meste danej krajiny. Členovia tímu sa musia za každých okolností riadiť jeho pokynmi.

Osobná zodpovednosť

Vzhľadom k povahe bezpečnostných opatrení, ktoré Lekári bez hraníc zavádzajú a dodržujú, má každý člen tímu istú časť zodpovednosti a delí sa o ňu s ostatnými členmi organizácie.

Okrem zdieľanej zodpovednosti musí byť každý pracovník schopný zhodnotiť potenciálne negatívny dopad svojich slov a činov, ako na svoju situáciu, tak aj na ostatných. Tento odhad je neoddeliteľnou súčasťou práce v teréne.

Pokiaľ vám bezpečnostná situácia v danej lokalite nevyhovuje, môžete projekt (či misiu) opustiť, akonáhle projektový koordinátor alebo vedúci misie usúdi, že je to dostatočne bezpečné.

Organizácia sa vás bude snažiť informovať o všetkých nutných opatreniach už pred odjazdom, konečná zodpovednosť je ale na vás.

Lekári bez hraníc nikdy neprenášajú zodpovednosť za bezpečnosť svojich pracovníkov na iné organizácie.

Špecifické typy rizík

Počas práce v projekte Lekárov bez hraníc je možné naraziť na riziká najrôznejších typov. Tieto riziká môžu zahŕňať:

Choroby a prírodné katastrofy

Riziká tohto typu sú pri práci pre Lekárov bez hraníc relatívne časté. Medzi choroby zaraďujeme aj dlhodobý stres.

Riziká chorôb (k najzávažnejším patria ohrozenie maláriou, TBC, HIV, meningitídou či hepatitídou) je možné obmedziť viacerými spôsobmi. K najúčinnejším patrí očkovanie, antimalariká a kondómy.

Dopravné nehody

Najčastejšou príčinou zranení či smrti pracovníkov v teréne sú dopravné nehody. Riziko rastie hlavne v krajinách, kde sa príliš nedodržujú bežné dopravné predpisy a vodiči sa skôr riadia špecifickými, inde neznámymi zvykmi. Najmä v konfliktných situáciách bývajú dopravné podmienky extrémne chaotické a nebezpečné.

Lekári bez hraníc najčastejšie využívajú služby miestnych vodičov, pretože spolupracovníci organizácie nie sú na misiách poistení proti dopravným nehodám.

Drobná kriminalita

K menej závažným kriminálnym činom, najmä k vreckovým krádežiam, dochádza všade na svete, najmä v dave na verejných miestach. V neznámom prostredí človek ľahko stratí orientáciu a to dokážu zlodeji veľmi dobre využiť.

Zahraniční pracovníci sú taktiež vystavení riziku podvodu a lúpežného prepadnutia (vrátane ozbrojených prepadnutí a únosu áut).

Násilie

Násilné činy patria tiež medzi časté riziká. Ženy sa navyše môžu stať za určitých okolností terčom sexuálneho násilia a mali by byť obzvlášť ostražité. V extrémnych prípadoch sa ozbrojené skupiny môžu dopúšťať rabovania, únosov či násilných útokov na Lekárov bez hraníc a ďalšie nevládne organizácie.

Pracovníci sa môžu ocitnúť pod paľbou alebo ich môže na zdraví a živote vážne ohroziť nevybuchnutá munícia, pozemné míny, delostrelecká paľba alebo letecké bombardovanie.

Snažíme sa bezpečnosť svojich pracovníkov strážiť zo všetkých síl, napriek tomu neexistujú žiadne záruky. Je nevyhnutné poznať riziká dopredu, snažiť sa ich maximálne obmedziť a dbať na to, aby o nich vedel každý, koho sa môžu týkať.