© Camille Lepage
12 Zář 17 08 Led 20

Projekty 2012

V roce 2012 jsme obdrželi 28 261 000 Kč od soukromých dárců a 2 000 000 Kč od veřejných institucí. V témže roce jsme v humanitárních a zdravotnických projektech využili 26 712 000 Kč.

Čeští dárci podpořili v tomto roce humanitární projekty v těchto zemích:

Demokratická republika Kongo

Projekt: Epidemie spalniček

Místo: Provincie Orientale, Dungu
Částka: 2 000 000 Kč

Demokratická republika Kongo, jedna z  největších afrických zemí se 75 miliony obyvatel, je současně jednou ze zemí s největšími zdravotnickými potřebami. Zemi už dlouhá léta sužuje řádění ozbrojených skupin a občanský konflikt, který si vyžá- dal už několik milionů obětí. Většina lidí nemá přístup ke kvalitní zdravotní péči a mnoho zdravotnických zařízení se stěží udržuje v provozu.

V zemi se pravidelně objevují epidemie nakažlivých onemocnění, včetně spalniček. Jedna taková vypukla i na začátku loňského roku v  oblasti Dungu v  provincii Orientale (dříve Haut-Uélé), kde Lékaři bez hranic mají projekt zdravotnické pomoci místním komunitám a vysídleným obyvatelům. V reakci na epidemii jsme okamžitě zahájili krizovou intervenci, během níž jsme naočkovali 37.400 dětí ve věku od 6 měsíců do 15 let s cílem snížit nemocnost a úmrtnost na toto infekční onemocnění a epidemii včas zastavit.

Projekt: Léčba HIV/AIDS a pomoc obětem sexuálního násilí

Místo: Provincie Orientale, Bunia
Částka: 2 000 000 Kč (z grantu MZV ČR)

V Bunii poskytovali Lékaři bez hranic finanční, personální a logistickou podporu dvěma konžským organizacím (SOFEPADI a EPVI), které nabízejí komplexní pomoc obětem sexuálně motivovaného násilí, léčbu pohlavně přenosných chorob, plánované rodičovství a léčbu HIV. Projekt je poslední částí dřívějších rozsáhlých aktivit Lékařů bez hranic ve městě, které jsou postupně předávány do rukou místních úřadů a dalších aktérů.

V průběhu roku 2012 pokračovali Lékaři bez hranic v  posilování kapacit organizace SOFEPADI, provozující centrum Karibuni Wa Mama určené ohroženým ženám a obětem sexuálního násilí, které převzalo část z našich aktivit. SOFEPADI poskytla během této doby pomoc zhruba 9.000 lidí, z toho ve 400 případech se jednalo o oběti sexuálního násilí. Předání této části projektu bylo s koncem roku zcela dokončeno, takže v současnosti pokračuje již jen podpora léčby HIV prostřednictvím ARV terapie, k níž zde mělo v roce 2012 přístup 511 pacientů, včetně 59 dětí.

Irák

Projekt: Zdravotnictví postižené dlouholetým konfliktem

Místo: Provincie Kirkúk, Hawíja
Částka: 4 000 000 Kč

Ekonomické sankce proti Iráku, válka a násilí způsobily v posledních desetiletích značné zhoršení úrovně zdravotního systému v zemi. Přestože poslední 2-3 roky panuje v zemi relativní klid, politická stabilita stále není zaručena. Životní úroveň a ukazatele zdravotního stavu obyvatel velmi ohrožuje mimo jiné nedostatečný přístup k pitné vodě, zhoršující se stav kanalizace a nakládání s odpady. Na vzestupu jsou také nepřenosné nemoci, především kardiovaskulární onemocnění, které se stávají hlavní příčinou úmrtí. Lékaři bez hranic působí v Iráku na řadě míst, mj. v provincii Kirkúk.

Kirkúk je fakticky stále konfliktní oblastí, což vážně omezuje zdravotnické služby. Zdravotnická zařízení v oblasti sice fungují, ale trápí je zásadní nedostatek vzdělaného a specializovaného personálu. Podle iráckého ministerstva zdravotnictví byly během konfliktu zabity tisíce zdravotníků a mnoho dalších uprchlo ze země. Především venkovské oblasti jsou tak zcela odříznuté od zdravotní péče. Lékaři bez hranic proto rozšířili své aktivity a přispívají tak ke zvyšování úrovně zdravotní péče.

Podpora nemocnice v  Hawíji, která slouží půl milionu lidí žijících v oblasti, začala v lednu 2010, kdy zde Lékaři bez hranic zahájili chirurgické aktivity. V nemocnici začali působit 2  anesteziologové a 1 chirurg Lékařů bez hranic, kteří pomáhají zajistit nepřetržitý provoz nemocnice. Tým provádí měsíčně kolem 300 chirurgických zákroků. Na celém oddělení bylo v roce 2012 ošetřeno 4.509 pacientů, většinou pod celkovou anestezií. Dvě třetiny pacientů tvořily ženy a mezi nejčastější zákroky patřily císařské řezy, kýly a apendektomie.

V nemocnici podporujeme také pohotovostní oddělení, kde jsou nejčastěji ošetřováni lidé po dopravních nehodách, se zlomeninami a jinými zraněními, pacienti trpící dušností, horečkou či pacienti s chronickými onemocněními, např. cukrovkou a vysokým tlakem. Kromě toho podporujeme také dvě další zdravotnická zařízení, aby se zvýšila dostupnost základní zdravotní péče a zlepšil systém převozu pacientů do nemocnice, a školíme personál ministerstva zdravotnictví.

Somálsko

Projekt: Dlouhodobá bezpečnostní a zdravotnická krize

Místo: Mogadišo
Částka: 1 100 000 Kč

Po více než dvou desítkách let občanské války jsou hlad, násilí a strach každodenním chlebem obyvatel Somálska. Jen stěží by se našlo místo, kde je rozpor mezi potřebami lidí a možnostmi humanitární pomoci beznadějnější. Podstatná část zdravotnické infrastruktury byla zničena a v zemi připadá na čtvrt milionu lidí jediný lékař. Výživová krize z roku 2011 ještě více narušila v  řadě komunit schopnost přežít a vedla k masivní vlně vysídlování. Navzdory určitému zlepšení bezpečnostní situace v průběhu roku 2012 je většina obyvatel země stále v kritické situaci.

Lékaři bez hranic působí v Somálsku na řadě míst včetně Mogadiša už od počátku devadesátých let. Ovšem po sérii bezpečnostních incidentů a kvůli únosu našich spolupracovnic Blancy Thiebaut a Montserrat Serry, které byly až do července 2013 zadržovány právě v Somálsku, jsme byli nuceni zastavit otevírání nových neemergentních projektů v zemi a omezit velkou část aktivit v hlavním městě Mogadišu.

I přes nucené stažení z  některých čtvrtí Mogadiša a  špatnou bezpečnostní situaci zásadně omezující možnost pohybu po městě jsme v roce 2012 pokračovali ve zdravotnické pomoci místním i vysídleným obyvatelům, kterých se do města uchýlilo odhadem kolem 370.000. Současnou situací jsou nejvíce ohroženy malé děti, a proto se zaměřujeme především na život zachraňující a preventivní pediatrické služby. Ve městě provozujeme dětskou nemocnici včetně speciálního terapeutického výživového programu a izolační jednotky pro děti se spalničkami a akutním průjmem. Kromě toho jsme také v roce 2012 provozovali dvě mobilní kliniky, které prováděly očkování a vyšetřovaly pacienty mezi vysídlenými obyvateli a identifikované vážné případy svážely zpět do nemocnice.

Do výživového terapeutického programu jsme v  průběhu roku přijali 6.312 dětí a dalších 946 jsme léčili na lůžkovém oddělení. Přes tisíc dětí jsme léčili na spalničky a  průjmová onemocnění a dalších 610 jsme na pediatrickém oddělení léčili s jinými nemocemi a  úrazy. Naše mobilní pediatrické kliniky vyšetřily celkem 1.434 dětí a další tisíce jich očkovaly.

Guatemala

Projekt: Pomoc obětem sexuálního násilí

Místo: Guatemala City
Částka: 2 000 000 Kč

Guatemala City je považováno za jedno z nejnebezpečnějších měst planety. Justice ani bezpečnostní složky nedokážou zajistit bezpečí a 4 miliony obyvatel metropolitní oblasti žijí ve strachu z násilí. Rozšířené je i sexuálně motivované násilí, zatímco zdravotnické služby pro jeho oběti zaostávají. Lékaři bez hranic zde proto v roce 2008 začali poskytovat bezplatnou zdravotní péči obětem sexuálně motivovaného násilí, zvláště pak ženám a dětem. Na konci roku 2012 jsme program úspěšně předali do rukou ministerstva zdravotnictví, které bude v zajištění potřebných služeb nadále pokračovat.

Lékaři bez hranic poskytovali nepřetržité 24hodinové služby ve třech klinikách v okrajových čtvrtích nejvíce postižených násilím, na pohotovostním oddělení všeobecné nemocnice a také na ministerstvu veřejných věcí, kde se ohlašují sexuálně motivované útoky a kde díky tomu získaly oběti okamžitý pří- stup k potřebným zdravotnickým službám. Kromě toho jsme také poskytovali psychologické konzultace pacientům trpícím akutním posttraumatickým syndromem, úzkostmi a  dalšími symptomy.

Za čtyři roky trvání projektu jsme ošetřili více než 4  000 obětí a  poskytli přes 11 000 následných vyšetření. Za tuto dobu se také podařilo zvýšit poměr pacientek, které vyhledají pomoc v programu během prvních 72 hodin po napadení, ze 17 % na 64 %. Právě snadná dostupnost pomoci a její včasné poskytnutí je přitom zásadní, protože umožňuje nasazení profylaktické léčby pro prevenci sexuálně přenosných onemocnění včetně HIV.

Kromě přímé pomoci obětem násilí jsme se v  uplynulých letech soustředili také na změnu zaběhlých postupů v guatemalském zdravotnictví, aby se oběti mohly dostat dříve k ošet- ření a  léčbě, a  v  souvislosti s  tím jsme již také zaznamenali první pozitivní změny. Oběti sexuálního násilí mohou být nyní léčeny ještě předtím, než zločin ohlásí, a i zdravotníci ve veřejných zařízeních začali nabízet patřičné ošetření. Guatemalské ministerstvo zdravotnictví navíc přijalo národní protokol pro léčbu obětí sexuálního násilí a požádalo Lékaře bez hranic o vyškolení svých pracovníků. V roce 2012 tak Lékaři bez hranic proškolili 450 zdravotníků.

Libanon

Projekt: Syrští uprchlíci

Místo:Sever a východ Libanonu
Částka: 8 000 000 Kč

Válečný konflikt mezi syrskou vládou a ozbrojenou opozicí vyprovokoval mohutný exodus Syřanů za hranice, kde hledají lepší životní podmínky a bezpečí. Avšak i v sousedních zemích žijí Syřané často v choulostivých podmínkách a bez přístupu k humanitární pomoci a zdravotní péči. Kromě pomoci v samotné Sýrii, kde provozujeme několik nemocnic, materiálně podporujeme další zdravotnická zařízení a školíme místní dobrovolníky, se proto soustředíme také na pomoc uprchlíkům v okolních zemích, v Turecku, Jordánsku, Iráku a zejména v Libanonu.

Na konci roku 2012 bylo v Libanonu kolem 200.000 syrských uprchlíků, z nichž velká část stále neměla kvůli zdlouhavému registračnímu procesu přístup k potřebné zdravotní péči. Mnozí z nich přitom žijí v přeplněných místnostech a nevyhovujících chátrajících či rozestavěných budovách, garážích či ve starých školách a nemohou si dovolit platit za zdravotní péči. Libanonské organizace i mnozí jednotlivci z řad místních komunit vyvinuli obrovské úsilí při pomoci uprchlíkům, ale jejich kapacity jsou již vyčerpány. V červenci navíc libanonská vláda oznámila, že kvůli nedostatku finančních zdrojů je nucena zastavit financování zdravotní péče pro uprchlíky, což situaci ještě dále zhoršilo.

Týmy Lékařů bez hranic přítomné v Libanonu v reakci na to výrazně rozšířily své aktivity, především základní zdravotní péči a psychologickou pomoc těžce traumatizovaným pacientům. V údolí Bekaa na hranici se Sýrií pracovaly naše týmy v šesti zdravotnických zařízeních, kde poskytly téměř 15.000 zdravotnických a 650 psychologických konzultací a léčily přes 500 chronicky nemocných pacientů. V zimě zde pak uskutečnily distribuci materiální pomoci, při níž přes 2.300 rodin obdrželo deky a palivo na topení, hygienické balíčky, základní kuchyňské vybavení, dětské mléko a plenky.

V Tripolisu naše týmy působily ve dvou městských nemocnicích, kde v roce 2012 poskytly zdravotnické služby více než 5.330 pacientům, z toho 600 chronicky nemocným. Dalších 990 lidí získalo přístup k psychologické pomoci. Lékaři bez hranic rovněž školili místní zdravotnický personál a poskytovali zdravotní péči nejvíce zranitelným skupinám z řad místního obyvatelstva.

Na konci roku 2012 jsme uskutečnili průzkum, který odhalil, že 63% neregistrovaných uprchlíků nemá stále žádný přístup k jakékoli pomoci. Výsledky studie byly zveřejněny v dokumentu Utrpení mimo válečnou oblast / Misery Beyond the War Zone.

Haiti

Projekt: Zdecimovaná nemocniční péče v Léogâne 

Místo: Léogâne
Částka: 1 000 000 Kč

Rekonstrukce země po katastrofálním zemětřesení z  ledna 2010 probíhá jen velmi pomalu. Zpoždění ve finanční pomoci a jednotlivých projektech způsobuje, že i rekonstrukce zdravotnického systému je daleko od dokončení. Ani před země- třesením přitom nedokázal haitský zdravotnický systém pokrýt potřeby obyvatel. Lékaři bez hranic tak i nadále pokračují ve zdravotnické pomoci, aby pomohli zacelit největší mezery ve zdejším zdravotnictví. Na Haiti v současnosti provozujeme 4 nemocnice s celkovou kapacitou přes 500 lůžek a naše týmy zasahují i při stále nových a nových výskytech cholery, která na Haiti přišla po zemětřesení.

Jednou z nemocnic, které Lékaři bez hranic na Haiti zbudovali, je i 160lůžková nemocnice Chatuley v Léogâne. V lednu 2010 tu Lékaři bez hranic nejprve zřídili provizorní polní nemocnici, kterou později nahradilo kontejnerové zdravotnicko-chirurgické centrum zajišťující pohotovostní péči pro 190 tisíc obyvatel města a dalších 130 tisíc lidí z jeho okolí. Program se zaměřil na urgentní chirurgickou péči, péči o děti do 5 let a gynekologickou péči. Kromě chirurgického oddělení a porodnice zde Lékaři bez hranic provozují ambulantní centrum, které poskytuje základní péči ženám a dětem do 5 let, centrum pro léčbu cholery, laboratoř, fyzioterapii a psychologické služby. Nemocnice Chatuley je jediným zdravotnickým zařízením v celém regionu, které poskytuje nepřetržité bezplatné služby pro akutní stavy.

V roce 2012 jsme v  nemocnici hospitalizovali 12.582 pacientů, asistovali jsme u  6.623 porodů a  provedli jsme 2.783 velkých chirurgických zákroků. V  ambulantním centru jsme kromě toho vyšetřili 15.253 pacientů, z  nichž většinu tvořily děti do 5 let, a poskytli jsme 30.114 předporodních konzultací a konzultací k plánovanému rodičovství. V cholerovém centru, které je jediným podobným zařízením v oblasti schopným léčit pacienty s komplikacemi způsobenými cholerou, jsme během roku 2012 léčili 3.490 pacientů.

V roce 2013 se začne připravovat strategie pro předání nemocnice a  souvisejících aktivit haitskému ministerstvu zdravotnictví nebo jinému aktérovi s předpokládaným termínem předání na konci roku 2015.

Kamerun

Projekt: Zkvalitňování léčby HIV/AIDS

Místo: Douala
Částka: 1 306 667 Kč

Pandemie HIV v  Kamerunu zasahuje více než 4% dospělé populace. Podle odhadů z roku 2009 léčbu potřebuje kolem 250.000 lidí, z toho 90.000 antiretrovirovou.

V projektu Atar v  Douale se Lékaři bez hranic soustředí na zkvalitňování léčby v  první linii a  širší zpřístupnění testu založeného na měření hladiny virové nálože. Při něm se zjišťuje, jak pacient reaguje na aktuální léčbu, a je tak možné včas odhalit její nedostatečnou účinnost a pacienty převést na léčbu v druhé linii. V roce 2012 jsme zajišťovali léky pro zhruba 5 000 pacientů s HIV, z toho pro více než 200 pacientů v druhé linii. Poskytli jsme také téměř 2.000 testů virové nálože, které odhalily rezistenci na základní léky u 89 pacientů.

Kromě toho také poskytujeme pacientům psychosociální podporu a  snažíme se podpořit implementaci a  financování modernějších protokolů, podle nichž bude možné zpřístupnit většímu počtu pacientů účinnější prvoliniovou léčbu HIV založenou na léku tenofoviru (TDF), stejně jako zajistit rychlejší odhalení rezistentních forem nemoci. V tomto směru znamenal rok 2012 pokrok, když národní směrnice pro léčbu HIV byly revidovány, takže nyní již umožňují léčbu pomocí TDF a počítají s nasazováním testu virové nálože.

Projekt probíhá ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví, jehož zdravotnickému personálu Lékaři bez hranic poskytují školení. V roce 2012 začalo navíc ministerstvo projekt postupně přebírat.

Jižní Súdán

Projekt: Podpora súdánských uprchlíků

Místo: Státy Jednota a Horní Nil
Částka: 5 300 640 Kč

Od roku 2011, kdy se v  súdánských státech Jižní Kordofán a Modrý Nil nanovo rozhořel občanský konflikt, utekly do odlehlých a těžce přístupných oblastí sousedního Jižního Súdánu desítky tisíc uprchlíků. Stát, který vznikl teprve před dvěma lety a postupně buduje své instituce, tak kromě následků předešlého vleklého konfliktu, zanedbané infrastruktury a celého zdravotnického systému stejně jako vlastních mezietnických konfliktů musí snášet jednu z nejvážnějších uprchlických krizí dneška.

Oblast na severu Jižního Súdánu (státy Jednota a  Horní Nil), kam přes hranice utíkají lidé před nevybíravým vzdušným bombardováním, je téměř neobyvatelná, v období sucha zde panuje nedostatek vody, zatímco v  období dešťů se území proměňuje v rozsáhlé záplavové pláně a je dostupné pouze letecky. Desítky tisíc uprchlíků jsou tak zcela závislé na pomoci humanitárních organizací. Právě ta ale v první polovině roku 2012 selhala, což vedlo k dramatickému zvýšení nemocnosti a úmrtnosti ve zdejších uprchlických táborech.

Pro Lékaře bez hranic představuje krizová pomoc uprchlíkům na severu jeden z největších zásahů toho roku vůbec. Např. ve čtyřech uprchlických táborech okresu Maban hostících přes 110.000 uprchlíků vybudovaly naše týmy 3 polní nemocnice a 7 klinik, v nichž jsme poskytovali až 8.000 zdravotnických vyšetření týdně. Nejčastěji jsme ošetřovali lidi vyčerpané několikatýdenním pochodem do bezpečí, léčili podvýživu, kožní infekce a infekce dýchacího traktu či průjmy. Kromě toho jsme se také starali o vzácné vodní zdroje a zajišťovali dodávky pitné vody. Extrémní červencovou úmrtnost v táborech dvojnásobně přesahující práh krizové situace se nám díky tomu podařilo do září snížit pod kritickou úroveň.