15 Úno 18 15 Úno 18

Jak bojujeme proti zneužívání, vykořisťování a obtěžování lidí v místech, kde pracujeme

Lékaři bez hranic usilují o zajištění pracovního prostředí bez obtěžování a zneužívání. Naše vedení se zavázalo bojovat proti zneužívání a  posilovat mechanismy a postupy v oblasti prevence a řešení těchto situací. Sem patři i zkvalitnění postupů na všech úrovních organizace v případě stížností a podpora obětí a oznamovatelů.

Všichni naši spolupracovníci, ať působí kdekoliv, dodržují zásady správného chování a plně respektují komunity, kterým pomáháme. Tím zajišťujeme integritu naší organizace.

Všichni naši zaměstnanci jsou povinni dodržovat základní zásady stanovené v naší chartě (kde je specifikována naše úloha při poskytování pomoci lidem v nouzi) a respektovat zásady profesní etiky.

S ohledem na výše uvedené tedy netolerujeme žádné jednání našich zaměstnanců spočívající ve zneužívání zranitelnosti ostatních nebo využívání svého postavení ve vlastní prospěch. Netolerujeme žádné fyzické ani psychické zneužívání ostatních, sexuální obtěžování, sexuální vztahy s nezletilými nebo jakékoliv jiné chování, které nerespektuje lidskou důstojnost.

Postupy při řešení stížností

Lékaři bez hranic dlouhodobě uplatňují specifické postupy pro prevenci, odhalování, oznamování a nakládání se všemi typy protiprávního jednání, obtěžování a zneužívání (včetně mechanismů pro řešení stížností a oznamování takových případů). Tyto mechanismy mají za cíl podpořit zaměstnance při oznamování nevhodného chování nebo zneužívání. Mohou se obrátit na své nadřízené nebo incident oznámit prostřednictvím speciálních kanálů pro oznamování takových případů. Konkrétně je k tomuto účelu k dispozici vyhrazená emailová adresa – ta je zcela nezávislá na standardních hierarchických strukturách. K oznamování nevhodného chování vyzýváme rovněž jeho oběti a svědky z komunit, kde působíme. Díky těmto oznámením můžeme takové události řádně prošetřit.

První krok:  informovanost

Lékaři bez hranic již několik let provádí rozsáhlou osvětovou kampaň mezi svými zaměstnanci s cílem informovat je o možných způsobech oznamování zneužívání. Tyto informace sdílíme prostřednictvím specifických kanálů, jako jsou například tištěné manuály pro naše zaměstnance. Ty pracovníkům předáváme na poradách, výjezdech do terénu a školeních. Mimo to pravidelně pořádáme speciální osvětová setkání v terénu a aktualizujeme a zdokonalujeme schémata elektronických školení a vzdělávacích modulů, v nichž probíráme také v záležitosti dotýkající se chování a řešení případů zneužívání. 

Lékaři bez hranic věnují zvláštní pozornost ochraně obětí a oznamovatelů. Našim cílem je vytvořit prostředí, ve kterém budou cítit, že mohou podávat stížnosti bez obav o svou bezpečnost, práci nebo narušení důvěrnosti. Tato činnost vyžaduje soustavnou pozornost a vyhrazené zdroje, a proto se jí věnujeme nepřetržitě.

Nevhodné chování buď okamžitě, nebo potenciálně ovlivňuje nejen fyzické a psychické zdraví dotčených, ale i bezpečí těch, kterým pomáháme (pacientů a jejich pečovatelů), stejně jako našich zaměstnanců.

Zásada mlčenlivosti při řešení případů

Hlavní prioritou při nahlášení nevhodného chování je pro nás bezpečí a zdraví potencionálních obětí a oznamovatelů. Obětem poskytujeme okamžitou podporu. Tato pomoc zahrnuje poskytnutí psychologické a lékařské péče a zajištění právní pomoci.

Našim cílem je zajistit absolutní dodržování zásady mlčenlivosti při nakládání s těmito případy. To je zásadní pro oběti a/nebo svědky, kteří souhlasili s tím, abychom stížnost prošetřili. V některých případech je třeba provést vyšetřování, abychom mohli objasnit fakta, podniknout přiměřené kroky, uplatnit sankce a nalézt preventivní opatření. Možné sankce pro pracovníky Lékařů bez hranic, kteří poruší uvedené zásady, zahrnují oficiální napomenutí, povinný vzdělávací kurz i dočasné či  trvalé ukončení pracovního poměru.

Lékaři bez hranic vždy respektují rozhodnutí oběti, zda věc předat či nepředat relevantním úřadům. V případě sexuálního zneužití nezletilého předáváme věc soudním orgánům s ohledem na nejlepší zájem dítěte a dostupnost takových mechanismů.

Hlavní výzvy: odstranit překážky bránící nahlašování případů

Domníváme se, že i přesto, že se počet případů nahlášených prostřednictvím našeho mechanismu pro řešení stížností neustále zvyšuje, řada případů stále zůstává nenahlášených. 

V roce 2017 pracovalo v terénu pro Lékaře bez hranic více než 40 tisíc zaměstnanců. V tomto roce obdržela naše centrála z terénu 146 stížností nebo upozornění. Jednalo se o různá upozornění na zneužití moci, diskriminaci, obtěžování a jiné formy nevhodného chování. Tento údaj nezahrnuje případy, které řešily přímo týmy v terénu, a které nebyly nahlášené centrále. Interní vyšetřování z těchto případů odhalilo čtyřicet případů zneužití nebo obtěžování v terénu, které byly poté v centrále zdokumentovány. Z těchto čtyřiceti případů se jich dvacet čtyři týkalo sexuálního obtěžování nebo zneužívání. Ve dvou případech sexuálního zneužívání nebo obtěžování byl pachatelem zaměstnanec Lékařů bez hranic a obětí někdo mimo naší organizaci (pacient nebo místní). Na základě dvaceti čtyř případů sexuálního obtěžování nebo zneužití jsme propustili devatenáct zaměstnanců. Ostatní zaměstnanci byli potrestání jiným způsobem, například napomenutím nebo suspendováním.

Lékaři bez hranic se intenzivně zabývají otázkou možných překážek, se kterými se mohou jednotlivci při oznamování zneužívání setkat. Tato problematika je pro nás zásadní výzvou. Napříč organizací se neustále snažíme zvyšovat povědomí o možnostech oznamování takových situací a zlepšovat tyto mechanismy.

Velký počet neohlášených případů lze zřejmě přičítat stejným důvodům jako je tomu ve společnosti obecně - strachu z toho, že oznámení nikdo neuvěří, ze stigmatizace a možné pomsty. Toto vše je ještě intenzivnější v mnoha krizových oblastech, kde Lékaři bez hranic působí, jako jsou například oblasti konfliktů. V těchto místech je často obecně nedostatek ochranných mechanismů pro oběti, vysoká úroveň všeobecného násilí a beztrestnosti a obyvatelé mohou být do velké míry závislí na vnější pomoci. Vzhledem k množství našeho personálu, jeho různorodosti a časté obměně musíme věnovat nepřetržitou pozornost informování a zvyšování povědomí o naší politice pro případy obtěžování a zneužívání a všech dostupných mechanismech oznamování jakýchkoliv takových situací. 

Klíčové pro nás je posílit naše oznamovací mechanismy a zajistit, aby všichni (od návštěvníků centrály až po místní pracovníky a pacienty) znali tyto postupy a věděli, jak k nim získat přístup, a chránit oběti a oznamovatele za každých okolností.

Vytvořit a udržet pracovní prostředí bez zneužívání a obtěžování vyžaduje trvalé úsilí, za které jsme všichni zodpovědní. Také se zavazujeme neškodit zranitelným lidem, kterým se snažíme pomoci.