15 Úno 18 08 Čvc 19

Pracovní prostředí bez obtěžování a zneužívání

Lékaři bez hranic usilují o zajištění pracovního prostředí bez obtěžování a zneužívání. Naše vedení se jednoznačně zavázalo posilovat mechanismy v oblasti prevence a řešení zneužívání i obtěžování. Od všech pracovníků se očekává, že budou dodržovat závazky hnutí Lékařů bez hranic týkající se chování a naše hlavní zásady uvedené v naší chartě

Integrita naší organizace závisí na vhodném chování každého jednotlivého pracovníka, ať působí kdekoliv, a na plném respektování komunit, kterým pomáháme. Znamená to, že netolerujeme jednání našich pracovníků, při kterém dochází ke zneužívání zranitelnosti ostatních nebo využívání postavení zaměstnance ve vlastní prospěch.

Postupy při řešení stížností

Existují postupy (včetně mechanismů pro oznamování a řešení stížností), jejichž cílem je podpořit prevenci, odhalování, oznamování a řešení všech typů protiprávního jednání, obtěžování a zneužívání. Prostřednictvím těchto mechanismů mohou všichni pracovníci nevhodné chování nebo zneužívání oznamovat svým nadřízeným nebo použít zvláštní kanály a speciální e-mailové adresy pro oznamování takových případů nezávisle na standardních hierarchických strukturách. K oznamování nevhodného chování vyzýváme rovněž jeho oběti nebo svědky z komunit, kde Lékaři bez hranic působí, abychom mohli takové události řádně prošetřit.

Provádíme rozsáhlou osvětovou kampaň s cílem informovat všechny pracovníky o možných způsobech oznamování zneužívání. Tyto informace sdílíme prostřednictvím specifických sdělení, včetně těch v tištěných manuálech, a předáváme je na poradách, výjezdech do terénu a školeních. Mimo to jsou pravidelně aktualizovány a zdokonalovány elektronické instruktáže a vzdělávací moduly týkající se chování a řešení případů zneužívání.

V roce 2018 pokračovala činnost ve všech těchto oblastech a došlo k přidělení většího počtu pracovníků do odpovědných týmů Lékařů bez hranic zabývajících se chováním; k rozvoji nových nástrojů za účelem zlepšení informovanosti, prevence a odhalování nepřijatelného chování; a ke zlepšení shromažďování a sdílení údajů v celém hnutí Lékařů bez hranic. Je třeba poukázat na to, že k lepší informovanosti a oznamování problémů s velkou pravděpodobností přispívá větší pozornost, kterou veřejnost této problematice věnuje.

Zásada mlčenlivosti při řešení případů

Lékaři bez hranic se snaží zajistit, aby se tyto situace řešily zcela důvěrně a aby organizace vytvářela prostředí, kde lidé cítí, že je bezpečné podat stížnost, aniž by se museli bát o svoji bezpečnost, práci nebo soukromí.

Naší hlavní prioritou při hlášení problémů a nevhodného chování je bezpečí a zdraví potenciálních obětí. Oznámenými případy se ihned začneme zabývat a obětem poskytujeme podporu včetně psychologické a lékařské péče a zajištění právní pomoci.

Lékaři bez hranic vždy respektují rozhodnutí oběti, zda věc předat relevantním úřadům či nikoliv. V případě sexuálního zneužití nezletilých předáváme věc soudním orgánům s ohledem na nejlepší zájmy dítěte a dostupnost těchto mechanismů.

Hlavní výzva: odstranit překážky, které brání hlášení případů

Přestože údaje za rok 2018 ukazují ve srovnání s rokem 2017 nárůst počtu nahlášených případů nepřijatelného chování, domníváme se, že údaje mohou být výrazně nižší, než tomu je ve skutečnosti. Jedná se zřejmě o důsledek různých problémů souvisejících s nenahlašováním některých případů a způsobem shromažďování údajů. Doufáme však, že výsledné údaje vypovídají o tom, že této problematice věnujeme větší pozornost, takže více lidí najde odvahu k oznámení takových případů.

V roce 2018 pracovalo v terénu pro Lékaře bez hranic více než 43 tisíc zaměstnanců. Zaznamenali jsme výrazný nárůst upozornění a stížností oznámených v roce 2018. Jednalo se celkem o 356 případů ve srovnání se 182 v roce 2017. Tento údaj se týká upozornění a stížností oznámených v terénu, ale nezahrnuje jednotlivé centrály.  

Z uvedených stížností bylo po prošetření potvrzeno, že ve 134 případech se jednalo o zneužití nebo nevhodné chování (83 v roce 2017). Z toho se 78 případů týkalo zneužití (ve srovnání se 61 případy zneužití v roce 2017).  Formy zneužití zahrnují: sexuální zneužití a obtěžování; zneužití pravomoci; psychologické obtěžování, diskriminaci, fyzické násilí. Za všechny formy zneužití bylo v roce 2018 propuštěno celkem 52 zaměstnanců (58 propuštěných v roce 2017). 

Ze 78 případů zneužití se 59 případů týkalo sexuálního zneužití nebo obtěžování, což představuje nárůst oproti 32 případům v roce 2017. Třicet šest zaměstnanců bylo na základě těchto případů v roce 2018 propuštěno, zatímco v roce 2017 se jednalo o 20 propuštěných. 

Bylo rovněž potvrzeno 56 případů nevhodného chování, zatímco v roce 2017 se jednalo o 22 případů. Nevhodné chování zahrnuje: špatné řízení; nevhodné vztahy; nevhodné chování v rozporu se společenskými normami nebo ovlivňující soudržnost týmu a požívání alkoholu a návykových látek.

Nadále vyzýváme zaměstnance, pacienty a všechny ostatní, kteří přijdou do kontaktu s Lékaři bez hranic, aby oznamovali všechny případy nepřijatelného chování, s nímž se setkají.   

Důvody pro velký počet neohlášených případů jsou zřejmě stejné jako ve společnosti obecně, včetně strachu z toho, že oznámení nikdo neuvěří, ze stigmatizace a možné pomsty. Toto vše je ještě naléhavější v mnoha krizových oblastech, kde Lékaři bez hranic působí, jako jsou například oblasti konfliktů. V těchto místech je často obecně nedostatek ochranných mechanismů pro oběti a vysoká úroveň všeobecného násilí a beztrestnosti. Obyvatelé mohou být do velké míry závislí na vnější pomoci. Vzhledem k počtu, značné fluktuaci a různorodosti našich pracovníků musíme věnovat nepřetržitou pozornost informování a zvyšování povědomí o zásadách Lékařů bez hranic týkajících se problematiky obtěžování a zneužívání i o všech dostupných mechanismech oznamování těchto případů.

Vytvořit a udržet pracovní prostředí bez zneužívání a obtěžování vyžaduje trvalé úsilí, za které jsme všichni zodpovědní. Také se zavazujeme neškodit a neubližovat zranitelným lidem, kterým se snažíme pomoci.

Poznámka ke změnám údajů: Vzhledem k vylepšení při shromažďování a sestavování údajů Lékaři bez hranic aktualizovali svoje údaje za rok 2017. V důsledku toho je celkový počet stížností za rok 2017 vyšší, než se původně uvádělo: 182, a ne 146. Upozorňujeme, že některé případy za rok 2018 jsou stále ještě prošetřovány, takže celkové údaje se mohou poněkud změnit.