14 Čvn 17 14 Čvn 17

Ako fungujú naše projekty

Lekári bez hraníc otvárajú nové projekty, keď prepukne humanitárna kríza, keď ich o pomoc požiada vláda určitého štátu, prípadne agentúra OSN.

V každom prípade sa na miesto vydá prieskumný tím zložený zo skúsených pracovníkov Lekárov bez hraníc a zhodnotí aktuálne lekárske, nutričné a hygienické potreby, politickú klímu, bezpečnostnú situáciu, dopravné možnosti a miestnu infraštruktúru.

Tím o svojich poznatkoch informuje operačné centrum a pridá odporúčania, ako postupovať ďalej. Operačné centrum potom záväzne rozhodne o zahájení projektu, stanoví zdravotnícke priority, určí zloženie tímu a rozhodne o potrebnej výbave.

Po zahájení nového projektu sú väčšinou nutné nasledujúce kroky:

Rozsiahle očkovacie kampane

V akútnych krízových situáciách, keď žije na malom priestore v zlých hygienických podmienkach veľké množstvo oslabených ľudí, často vznikajú epidémie.

V podobných podmienkach sa šíri predovšetkým žltá zimnica, cholera, osýpky a meningitída. Šíreniu dokáže zabrániť len rozsiahla očkovacia kampaň.

Výcvik a supervízia zdravotníckeho personálu

Bez miestneho zdravotníckeho personálu by Lekári bez hraníc nedokázali fungovať. Niekedy sa samozrejme stane, že vyškolení lekári a sestry musia krízovú oblasť narýchlo opustiť a tí, ktorí v nej zostanú, nemajú dostatočný výcvik a skúsenosti. V týchto prípadoch poskytujú Lekári bez hraníc dodatočný tréning a supervíziu v najrôznejších oblastiach - od primárnej zdravotnej starostlivosti cez predpisovanie liekov a diagnostiku až k psycho-sociálnej starostlivosti. Výcvik prebieha vždy podľa pevných smerníc, aby sme mohli zaručiť rovnakú úroveň výsledkov vo všetkých programoch.

Kvalitná pitná voda a hygiena

Pitná voda a hygienické zariadenia sú nevyhnutnosťou v každej situácii, keď sa snažíme zabrániť vypuknutiu epidémie.

Lekári bez hraníc zamestnávajú špecialistov, ktorí dokážu postaviť potrebné hygienické zariadenia s využitím existujúcich vodných zdrojov, nových studní, potrubí, plastových vodných nádrží, cisterien a zariadení pre stavbu toaliet.

Zhromažďovanie dát

Pre monitoring zdravotného stavu obyvateľov v krízovej oblasti je nutné zhromažďovať v danom regióne potrebné zdravotnícke dáta - údaje o úmrtnosti, o počte pacientov trpiacich určitými chorobami, o stupni podvýživy a podobne.

Tieto dáta sa bežne zhromažďujú počas vyšetrení v nemocniciach či na ambulantných klinikách, prípadne pri návštevách lekárov u pacientov doma. Niekedy sa za účelom zisťovania konkrétnych skutočností usporadúvajú aj špeciálne prieskumy.

Terapeutická výživa pri podvýžive

Nedostatok vhodných zdrojov potravín alebo nefunkčné poľnohospodárstvo často spôsobuje podvýživu, hlavne u utečencov či obetí ozbrojených konfliktov. V oblastiach, v ktorých Lekári bez hraníc pôsobia, pravidelne monitorujú stav výživy.

Ťažko podvyživeným deťom je potrebné podávať jedlo pod zdravotníckym dohľadom. Pre tento účel zriaďujú Lekári bez hraníc liečebné výživové centrá, kde môžu deti prebývať spoločne s matkami. Deti, ktorých stav nie je taký kritický, tehotné ženy a dojčiace matky navštevujú ambulantné výživové centrá, kde dostávajú potraviny obohatené o potrebné vitamíny a minerály.

Starostlivosť o pacientov

Primárna činnosť akejkoľvek zdravotníckej humanitárnej organizácie spočíva v diagnostike a liečbe chorých. V našom prípade sa o to stará predovšetkým miestny zdravotnícky personál, ktorý na mieste Lekári bez hraníc prijímajú, a zahraniční spolupracovníci.

Skúsení spolupracovníci prácu koordinujú a v prípade potreby zaisťujú potrebnú podporu a výcvik, starajú sa o dostatočné množstvo liekov a zdravotníckeho materiálu. Pre prípad potreby vytvorili Lekári bez hraníc špeciálne programy pre liečbu určitých chorôb, napríklad kala azar (viscerálnej leishmaniózy), tuberkulózy, spavej choroby či malárie. Pokiaľ počet obetí bojov presiahne možnosti miestnych nemocníc, poskytujú Lekári bez hraníc aj chirurgickú pomoc.

Starostlivosť o matky a deti

V krízových situáciách, v ktorých Lekári bez hraníc často pôsobia, patria ženy s deťmi k najohrozenejším skupinám.

Medzi dôležité súčasti našej práce preto patria kontroly v tehotenstve, prenatálna starostlivosť, špeciálne výživové programy, očkovacie kampane, kontrola pôrodnosti, liečba pohlavných chorôb a tiež zdravotnícka osveta.

Distribúcia liekov a zdravotníckeho materiálu

Dodávky liekov a zdravotníckeho materiálu môžu prerušiť boje, nebezpečné podmienky, zničené cesty, nedostatok prepravných vozidiel alebo nedostatok finančných prostriedkov.

V takomto prípade Lekári bez hraníc pomáhajú pri obnovení dodávateľského reťazca.

Duševné zdravie

Smrť blízkych, teror, očité svedectvo masakrov, hlad, smäd, zima - to je niekoľko z mnohých traumatických zážitkov, ktorých následkom môžu byť vážne duševné problémy u obetí konfliktov a krízových situácií. Bez odbornej pomoci môžu obete traumatických zážitkov trpieť nespavosťou, záchvatmi agresivity, bolesťami hlavy, apatiou a ďalšími fyziologickými a psychosociálnymi symptómami. Nakoniec sa tak samé obete začnú zanedbávať a majú veľké problémy s návratom k normálnemu životu.

Lekári bez hraníc zahájili svoj prvý program zameraný na duševné zdravie v roku 1991. Od tej doby sa psychosociálna starostlivosť stala dôležitým stavebným prvkom v mnohých krízových aj dlhodobých projektoch organizácie.

Obnovenie nemocníc a kliník

V akútnych aj chronických konfliktných situáciách dochádza často k poškodeniu nemocníc a kliník - niektoré padnú za obeť bojom, iné zlej údržbe alebo drancovaniu.

Lekári bez hraníc sa v prípade potreby starajú o rekonštrukciu a prípadné opätovné vybavenie týchto zdravotníckych zariadení.

Liečba a prevencia HIV/AIDS

Súčasťou takmer všetkých programov Lekárov bez hraníc je všeobecná zdravotnícka osveta. Vo viacerých krajinách sa táto osveta týka aj HIV/AIDS.

K nárastu infekcií vírusom HIV vedie predovšetkým bieda, turistika, prostitúcia, nedostatok informácií, nedostatok peňazí a neochota používať prezervatívy.

Súčasťou mnohých projektov Lekárov bez hraníc je preto šírenie informácií a vedomostí, ktorými je možné bojovať s lokálnymi predsudkami, falošnou pýchou a prehnanými obavami. Rovnako je nevyhnutné vysvetľovať význam používania kondómov.

Lekári bez hraníc sa HIV/AIDS venujú od 90. rokov minulého storočia. V rôznych krajinách zavádzajú inovačné a vzorové programy liečby HIV/AIDS s použitím nových postupov, a liečbe sa venujú tiež v oblastiach, kde sa ju nedarilo aplikovať. Pacientom nakazeným vírusom HIV podávame antiretrovirotiká a staráme sa o prevenciu prenosu vírusu z matky na plod.