Práca pre Lekárov bez hraníc ponúka celú radu výhod, často nehmotných. Ide o náročnú, ale vďačnú osobnú a profesnú skúsenosť, navyše pri nej skutočne a hmatateľne pomáhate ostatným.

Dĺžka misie

Typická misia v teréne trvá 6 až 9 mesiacov, aj keď v prípade náhlych kríz či špecifických potrieb môže byť misia kratšia. Spolupracovníci vyslaní do terénu potrebujú istý čas na aklimatizáciu na prácu aj prostredie, aby mohli prevziať plnú zodpovednosť za projekt a zaistili dostatočnú kontinuitu v prospech miestnych spolupracovníkov a pacientov.

Výnimkou z pravidla bývajú chirurgovia, gynekológovia/pôrodníci, anestéziológovia, sálové sestry, špecialisti na motorové vozidlá a epidemiológovia, ktorých misie sú obvykle kratšie.

Druhy záväzkov

Niektorí spolupracovníci vyrážajú na misiu iba raz, mnohí ale využívajú to, že sa môžu misií zúčastňovať opakovane, kedykoľvek to ich osobná situácia dovolí. Časť z nich zistí, že práca s Lekármi bez hraníc je spôsob života, ktorý zodpovedá ich hodnotám a kariérnym plánom aj z dlhodobého hľadiska, na misie jazdia pravidelne a prijímajú postupne väčšiu zodpovednosť za ich riadenie, rovnako ako za rozvoj a strategické smerovanie organizácie na manažérskej úrovni. Pri každom výjazde spolupracovník podpisuje pracovnú zmluvu na dobu určitú s jedným z našich operačných centier vo Švajčiarsku, Francúzsku, Belgicku, Španielsku či Holandsku. Vyjednávanie o uvoľnení k výjazdu s vašim domácim zamestnávateľom veľmi radi podporíme, najmä ak sa jedná o jednu z nemocníc, s ktorou máme podpísanú Dohodu o spolupráci.

Platy

Platy u Lekárov bez hraníc zodpovedajú humanitárnej a dobrovoľníckej povahe tejto práce, aj keď sa zároveň snažíme aspoň čiastočne zohľadniť vysokú odbornú úroveň práce v teréne. Plat na prvej misii je zhruba 1045 eur mesačne, v prípade opakovaných misií postupne rastie.

Poistenie

Počas misie sa Lekári bez hraníc postarajú o kompletné zdravotné poistenie vrátane poistenia invalidity a životného poistenia. Zdravotné poistenie trvá tri mesiace po návrate do Českej republiky či na Slovensko.

Zdravotná prehliadka pred nástupom

Pred výjazdom na misiu vás pošleme na zdravotnú prehliadku, ktorá potvrdí vašu fyzickú spôsobilosť.

Zároveň budete musieť absolvovať očkovania potrebné pre krajinu, región a podmienky, prípadne začať malarickú profylaxiu.

Náklady, ktoré hradia Lekári bez hraníc

  • Spiatočná letenka v ekonomickej triede na najkratší a najlacnejší let na miesto určenia. Súčasťou cesty býva zastávka v niektorom z našich operačných centier v Európe kvôli briefingu pred cestou, resp. kvôli debriefingu po návrate z nej
  • Úhrada nákladov na nutné víza, certifikáty, či preklady dokumentov
  • Očkovania, ktoré nie sú hradené domácou poisťovňou a súvisiace zdravotné výdaje
  • Ubytovanie, strava a doprava po dobu trvania zmluvy
  • Všetky náklady na prípadné školenia, pokiaľ do nejakého budete zaradený

Cestovné náklady spojené s prijímacím konaním v Prahe či vo Viedni Lekári bez hraníc nehradia.

Pracovná doba

Pracovná doba sa líši projekt od projektu. Voľný čas predstavuje v priemere jeden deň v týždni. V krízových situáciách prebieha práca hekticky, pracovná doba sa môže predĺžiť. Za normálnych okolností samozrejme dbáme na čas nutný na odpočinok a relaxáciu.

Profesný a osobný rozvoj, kariérny postup

Lekári bez hraníc svojich pracovníkov povzbudzujú k tomu, aby v organizácii zostali činní aj po návrate z prvej misie - ich získané skúsenosti majú pre efektivitu Vašej práce veľký význam. Našim spolupracovníkom preto ponúkame najrôznejšie príležitosti k ďalšej kariére.

Svoje profesionálne skúsenosti môžete rozšíriť prácou v celom rade programov a napomôcť tak vlastnému osobnému a kariérnemu rozvoju. Po nadobudnutí rozsiahlejších skúseností z misií Lekárov bez hraníc sa môžete úspešne uchádzať o miesto logistického, zdravotníckeho či projektového koordinátora, prípadne vedúceho misie.

Ponúkame aj školiace kurzy v oblasti projektového manažmentu, zdravotníckeho manažmentu a logistiky. Pokiaľ vás kariéra u Lekárov bez hraníc zaujíma, odporúčame Vám konzultovať aktuálne možnosti s naším personálnym oddelením.